Forurensning følger økonomi

Hvorfor forurensning ikke vil bli merkbart redusert før vi forandrer vårt økonomiske system

Det er en ting alle mennesker i dagens samfunn har et forhold til; penger. Vi bruker penger stort sett hver dag, og vi jobber hardt for å tjene mer penger. Men veldig få vet egentlig hvordan penger skapes. Faktum er at alle penger er gjeld. Når man tar opp et lån i banken, så skaper banken de pengene fra ingenting. Alle penger i omløp i dag kan (riktignok med mye jobb) spores tilbake til et banklån. Men her kommer det farlige. Med en gang du går ut døra av banken, så er summen du må betale tilbake større enn summen du lånte, pga. rentene. Det vi egentlig sier da, er at vi forventer at fremtiden vil være større enn nåtiden, slik at den originale summen pluss renter kan betales tilbake. Vi har altså et økonomisk system som er grunnleggende bygd på vekst. Uten vekst, dvs. nye lån som tas opp for å dekke de gamle pluss renter, vil systemet kollapse. For å få dette til må vi samtidig ha populasjonsvekst, da det er begrenset hvor mange biler og boliger folk kan ha.

Et annet navn på et sånt system er pyramidespill, eller Ponzi-plan.

En annen ting alle har et forhold til er energi. Energi er interessant fordi det er grunnlaget for økonomisk vekst. Det hverken produseres, pakkes eller flyttes varer uten energi. Fabrikker, biler, stoler, TV’er, mat, medisiner osv. vil ikke eksistere uten. Hvis vi ser på en kurve over økonomisk vekst siden den industrielle revolusjonen, samt en kurve over økt energiforbruk, er de nærmest identiske. Vi har altså ikke reell økonomisk vekst (produksjon) uten tilsvarende økning i energiforbruket.

Forurensning er et biprodukt av vårt energiforbruk. Med økende produksjon og økonomisk vekst, har forurensningen økt tilsvarende. Vi har da to valg for å senke forurensning, enten å minke produksjon eller å effektivisere nåværende produksjon (via alternativ energi, filtrering osv.).

Det første valget vil aldri tas frivillig, fordi det betyr slutten på vekst og derfor slutten på vårt økonomiske system. Verden ville være i konstant depresjon i mange år, for ikke å snakke om at vi også måtte kommet opp med et nytt økonomisk system. Det er også politisk selvmord, og helt umulig å gjennomføre i praksis (se bare på hvor vanskelig Kyoto avtalen var, og hvor lite som har blitt gjort). Da gjenstår altså alternativ to, effektivisering. Heldigvis har vi mye som kan effektiviseres. Naken kapitalisme har mange steder sørget for at den aller billigste og mest forurensende teknologien er i bruk. Rike land kan klart hjelpe til her. Disse kuttene vil hjelpe mye i starten, hvis de innføres globalt av en verden i konsensus. Men, det er et lite problem. Etter hvert som man forandrer det som er lettest, og formodentlig gir størst CO2 gevinst per krone, så sitter man jo igjen med det som er vanskelig å forandre. Store ting som jordbruk, kraftforsyning, vann og avløp, det elektriske nettet osv. Vi vil altså før eller siden stå foran fundamentale forandringer i hverdagen for folk flest, forandringer som vil kreve stor politisk vilje og en global innsats som vil få månelandingen til å se ut som en tur i parken. Vi må også være oppmerksomme på at det ikke er hastigheten på forurensningen som er avgjørende (med mindre vi klarer å komme under det økosystemet klarer å ta unna til enhver tid), men totalen. Det hjelper ikke å sakne farten hvis man er på feil vei, da tar det bare litt lenger tid å komme fram. Vi må skifte kurs totalt.

Dessuten må alt dette skje mens vi har økonomisk vekst, for uten vekst vil veldig lite bli gjort (men desto mere snakking). Politikere vil sette alle andre programmer i skyggen for å oppnå vekst igjen, og først når det målet er nådd vil de se på klimaet, (er politikere opptatt av annet enn vekst i krisetider? Norsk ”krise” gjelds ikke, vi har ingen krise, vi er oljesmurte og har penger på bok.). Klimatiltak står altså i fundamental motsetning til økonomisk vekst, og vi vil ikke se i nærheten av de kuttene som trengs for å holde oss innenfor de nåværende rammene gitt av klimaforskerne. Privat innrømmer de aller fleste forskere at målet om kun to graders oppvarming ikke kan nås, de håper nå vi klarer å stoppe på fire grader. Det vil være en katastrofe for flora og fauna og hundrevis av millioner, antagelig milliarder av mennesker. Alt dette på grunn av måten vi skaper penger.

Rune Karlsen

Dette innlegget ble publisert i Miljø og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

4 svar til Forurensning følger økonomi

 1. Straycat sier:

  Bra innlegg

  Jeg er enig i at dette er et pyramidespill. Det finnes kun en viss mengde ressurser i verden og når noen tar mye så blir det mindre på andre. Kapitalismen er bygget på et kannibalistisk prinsipp. Den enes død, den andres brød, og ”den sterkestes rett” Man sier at for å skape vekst er det nødvendig med en finanskrise inni mellom. Tusner av bedrifter som går konkurs gir nytt vekstgrunnlag…

  Når nå vesten vil overføre sin liberalisme, frihandel, åpne grenser og null kontroll til resten av verden så gir dem løftert om de samme goder som det rike vesten, men som vi vet utfra pyramidespillene er det kun de første som får mesteparten av kaka. Det vil ikke være nok ressurser og med en gang den tredje verden privatiserer og åpner dørene så vil de sterke ta sitt. Svindel med andre ord.

  Løsningen er felleseie basert på familieprinsippet. Nasjonene bør eie ressursene sine i felleskap og til det beste for folket. Nasjonene bør også være frie og uavhengie. I EU tas de viktige beslutningene bak lukkede dører. Folkestyret er nesten borte. Kapitalismen og privatisering fratar politikerne makten til å ta beslutninger på vegne av folket. Demokratiet må da vike…

  ET INTERNASJONALT VERDENSRIKE UNDER SKAPELSE (Martinius)

  Alt som vi kjenner som hærer, flåter, kanoner, bombefly, raketter og granater er uttrykk for ønsker om materiell makt. For i dyreriket er makten det samme som retten.

  Har man ikke makt, f. eks. eiendom og penger – har man heller ingen rett eller innflytelse. Slik blir man da slave av eller underkastet de som har makten eller rikdommen. Dette er kjernen i den mørke utstrålings moral.

  Statsmakten med dets lov og rettsvesen tilsikter og yte enhver borger hjelp og støtte i prinsippet «og gjøre rett til makt». Men i store deler av menneskets forretnings-verden hersker prinsippet «makt er rett».

  Gjennom den såkalte «forretningsverdenen» kommer menneskets kamp om verdiene ut i en forfinet form. Den er «krigen» overført til et annet plan – men dens resultater er de samme: ruin, fattigdom og lidelse.

  Kampen om det daglige brød er altså blitt til «handel» og «forfinet røveri».

  Her er selve tilværelsen en handelsvare der livet kjøpes og selges. Det virkelige bytte- eller forretningsprinsipp tilsier lik verdi i bytte mot lik verdi.

  Det falske forretningsprinsipp betyr å forlange størst mulig pris for en vare av minst mulig reel eller virkelig verdi. Dvs. overpris og underpris ved hhv. salg og innkjøp.

  Alle slike «fortjenester» for enkelte menneske resulterer i underskudd i den samlede verdensøkonomi, eller samlede samfunnskapital.

  Underskudd vil si opphopninger av ubetalte verdier. Disse opphopninger kjenner vi som «privatformue».

  En lønnsmottakers virkelige behov er alt det han trenger for å leve. Alle oppsparte midler har han tilsvarende redusert samfunnskapitalen med. Derav gir samfunnet slipp på store summer for at privatkapitalen skal få utfolde seg. Gjennom sitt «overskudd» får dessuten pengemakten ytterligere innflytelse eller makt til å bekjempe sine skatter og lønnsutgifter, samt befeste sin makt ytterligere.

  Verdenssamfunnet av i dag kan som vi ser oppdeles i de som eier verdiene – den såkalte penge – eller kapitalmakten, og på den andre siden de som ikke eier noe:

  Vekta/Kjøpmennene

  Alle som fødes på denne kloden som ikke arver rikdom eller formue, er et undertrykket vesen, som fødes som slave under kapitalmakten, der det er dømt til å betale en overpris for sin eksistens.

  Kapitalmakten kjøper sin arbeidskraft til underpris, mens den selger sine varer til overpris. Verdiene tårner seg derved opp hos kapitalmakten, med en tilsvarende ubalanse for de som ikke eier noe.

  Den ene del av samfunnssystemet undergraver derved andre ved at de rikes fråtseri tilslutt bevirker samfunnets oppsmuldring og undergang.

  Alle levende menneskers mål blir derved å forsøke å frigjøre seg fra denne slavebinding og dette mål kan kun nås gjennom å erverve penger.

  mennesket vil snart lære seg at makt må knyttes til rett, slik at krig og ufred kan unngås. En rettferdig fordeling av verdensgodene, betinger at samfunnet eier verdiene, og slik kan fordele dem rett.

  Begrepet «synden» kom inn da menneskene begynte å forstå at rettferdighet burde stå over det å ha makt. De begynte å ane at deres selviske væremåte var feilaktig. De følte de første former for samvittighetsnag.

  Ettersom all rikdom kun kan oppnås på bekostning av andre veseners armod, nød, elendighet og fattigdom – vil dette uunngåelig resultere i hat, forbrytelser, streiker, revolusjoner, krig og lemlestelser.

 2. Sindre Rudshaug sier:

  Straycat
  Hvis jeg ikke har misforstått deg fullstendig, så antar jeg at du snakker varmt om sosialisme eller endog kommunisme. Du snakker om at samfunnet skal eie alt.

  Jeg er liberalist og tar avstand fra kommunisme og alle andre fascistiske og totalitære ideologier.

  Den mest ærlige formen for handel skjer direkte mellom en produsent av varer og tjenester og en kjøper. Dette blir tungvint, så vi har innført penger som byttemiddel og mellommenn. Produsenten har kanskje investert i egen produksjon og har en selvsagt rett til å eie alt produksjonsmateriale, alle produkter og all fortjeneste som følge av hans produksjon eller foredling av varer og tjenester. Hvis andre mener seg berttiget til noe av dette, så må det begrunnes meget godt eller så kan vi heller kalle det for hva det er – tyveri. Det faktum at det er vanskelig å få verdier tilbake til produsenten i et kapitalistisk marked betyr ikke at kapitalisme er grunnleggende feil. Alternativet – kommunisme – er grunnleggende feil. Systemet bygger på ideen om å stjele alles produksjon og dele ut etter behov. En ide som har feilet hver gang den har blitt prøvd ut. Den ligger nå på historiens skraphaug.

  Kapitalisme betyr, i motsetning til kommunisme, at formue og produksjonsmidler er privateid. Den eneste fornuftige måten å organisere produksjon på for å avdekke svakheter i selve produksjonen. Markedet må bestemme hva markedet ønsker av varer og tjenester. Det nytter ikke at staten bestemmer at vi bare skal lage blå biler, hvis alle vil ha røde. Eller at vi bare skal spise loff, hvis noen vil ha grovbrød. Et system som kommunisme er dømt til alltid å feile. Jeg gir deg en liten link som forklarer hvorfor:

  http://mises.org/story/1937

  Kapitalismens problem oppsto i det øyeblikk man gikk bort fra gullstandarden. Da man forlot ideen om at penger skal backes i verdier og ikke skal kunne trykkes opp som dasspapir. Penger er ok så lenge det eksisterer 100 millioner kroner i et marked hvor vi har varer for 100 millioner kroner. Hvis vi har pengesedler verdt 500 millioner i dette markedet, så må økonomien vokse for å betale renter på de siste 400 millionene. De første 100 millionene brukes bare som representasjon for varene. De siste 400 millionene trykket man opp av ulike grunner. For å devaluere, for å lette tilgangen på midler til spekulasjon, men hovedsakelig for å finansiere noe på kreditt. Man skaper penger av ingenting, pengene står ikke i forhold til noe, man bare lager dem, fordi de er eneste gangbare valuta(staten putter deg i fengsel om du forsøker å bruke noe annet) de senker verdien på de resterende pengene(inflasjon) og så er pengemarkedet i gang. Det er pengemarkedet som har sviktet, ikke kapitalismen. Grådigheten vår er den som gjør at vi jobber hardt for å skape verdier som kan gi oss et lettere liv i fremtiden. Grådighet er bra. Problemet er at man har valgt å trykke opp masse penger, som ikke har noen verdi annet enn tilliten til pengene i øyeblikket. Og i det øyeblikket man har skapt kreditt, har man også skapt monsteret som heter VEKST. Et monster som alle økonomier i verden styres etter. Den hellige gral. Vekst fører med seg mesteparten av elendigheten som det er umulig å gjøre noe med. Hvorfor åpner vi ikke for handel med Afrika – hjelp til selvhjelp – fordi det hadde bremset vår egen vekst. Vi er alle proteksjonistiske, se hvor kort WTO har kommet. Og er det egentlig noe mål at hele verden skal være ett marked? Det er en klar fordel for land med lav e lønninger og en katastrofe for et land som Norge dersom andre kan konkurrere både på pris og på kvalitet. Da har vi absolutt ingenting.

  Finanskrisen som kommer av og til kunne vært unngått dersom vi ikke hadde så enormt mye penger i omløp. Da ville bedrifter som var kostnadseffektive overlevd og bedrifter som produserte blå biler ville sakte ha måttet legge om eller avslutte. Sunne, kapitalistiske prinsipper. De små overskuddene som hadde eksistert hadde ikke blitt plassert i dotcom, men i langsiktige plasseringer. Hvis vi hadde kunnet legge ned allverdens aksjemarkeder, så hadde vi kommet langt, men det er utopisk, så lenge de rike kan tjene enorme penger på dette og mange andre har håp om å få bli med på spillet og tjene gode penger. Å tjene penger på penger er absurd, å tjene penger på arbeid er fornuftig.

  Problemene i den tredje verden er så komplekse at jeg ikke orker å gå inn på det.

  Den norske stat må gjerne være økonomisk sterk. Eie alle råvarer og gjerne kjøpe seg inn i solide bedrifter for å plassere kapitalen trygt for nordmenn. Å sette for eksempel oljepenger i amerikanske aksjer er vel noe av det dummeste man kan gjøre. I en ikke fjern fremtid vil Amerika gå dundrende konkurs og aksjepengene våre med den.

  Demokratiet viker ikke en tomme pga privatisering. Tvert imot, ved å fjerne makten fra styringsivrige sosialister, kan mn gi den tilbake til de egentlige eierne av makt – folket. Hvis 50,1% av folket stemmer sosialistisk, så begår sosialistene flertallstyranni. De avviser å la 49,9% av folket nå sine mål. Er dette rettferdig, synes du? Hvorfor ikke la mennesker selv velge hva de ønsker å bruke sine opptjente midler på enn å la noen andre styre over hele kaka?

  10% av all militærmakt er offensiv, resten er defensiv. 90% har bare en hær for å forsvare seg.

  I de fleste vestlige land har de med eiendom og penger lite mer reell makt enn de uten. De med MYE penger og eiendom har nok mer makt. Dem er det få av. De har så langt styrt for eksempel USA på mange områder. Men amerikanere er for dumme til å akseptere det. De tror på republikanerne, selv om de vet at bare de med mest penger kan vinne et valg. Det er barnelærdom i USA at den med mest penger mest sannsynlig vinner valget, men amerikanere klarer ikke å se sammenhengen mellom penger og posisjon. De stoler av en eller annen absurd grunn på demokratiet sitt. De blir jo hele tiden fortalt at USA er verdens beste land, en påstand mange andre ler av, men ikke alle.

  Det eksisterer ikke noe falsk forretningsprinsipp. Den som byr høyest for en vare vil få varen. Varen er verdt det folk er villige til å betale. Det kan være både over og under kostpris. Hvis det er under kostpris, så gjør produsenten lurt i å legge ned, hvis det er over, ja så gjør han butikk!

  Nå blir det etter hvert så mye kommunistiske dogmer uten begrunnelse at jeg dropper å kommentere videre. Lykke til med å få kapitalister til å vende tilbake til en totalitær og menneskefiendtlig ide som kommunismen som har tapt alle sine slag og vist hvor latterlig den er!

  Sindre

 3. Straycat sier:

  Hei Sindre

  Jeg kan ikke se at det er noe kommunistisk i at folket eier ressursene landet inneholder i fellesskap. Vi har et folkestyre og det er stor forskjell på det og at en diktator eller en liten gruppe eier folkets ressurser slik vi har sett i Russland og Kina. Jeg kan heller ikke se noen grunn til at noen har mer rett på dette enn andre. Tenk om noen skulle begynne å eie oksygenet du puster? Hadde det vært like lett som å kontrollere drikkevannet som privatiseres verden over, så hadde man nok gjort det også?

  Alle tegn tyder på at det må dramatiske endringer og snuopperasjoner til i vår levemåte. Da er så absolutt ikke kapitalisme eller liberalisme svaret. De er like totalitære som det andre du nevner. Dvs byggsteiner i en pyramide du kanskje ikke ser.

  Slik kursen er nå så tar de store multinasjonale selskapene over hele kaka og du kan vinke farvel til demokratiet. Politikerne vil ikke ha mye å si i fremtiden. Dette er så absolutt et pyramidespill, men hvor svært få kan delta. Å liberalisere er etter min mening det samme som å åpne alle dører for disse… Vi så det på Island. Sett døra til bankene på vid gap, og du kan være sikker på at noen vil tømme hvelvet

  Liberalismem ga grobunn til kapitalismen, og som vi ser gir kapitalismen grobunn til imperialismen. Et rikmannstyre som ligner kommunismen men bare i verdensmålestokk.

  Planeten vår har begrensede ressurser. Akkurat nå forbrukes det 30 prosent mer enn den kan fornye i følge WWF. Det trengs 3,5 jordkloder for at resten av verden skal få det like bra som oss, og det vil dem selvsagt. Det er helt umulig. Skal vi fortsette å holde dem i sjakk ved våpenmakt? – det kan jo nevnes at disse nasjonene er i ferd med å utvikle atomvåpen, og mennesker som blir sultne og desperate vil gjøre hva som helst for å oppnå resultater.

  1,2 milliarder mennesker sulter. 30 000 barn under fem år dør av sult og sultrelaterte sykdommer hver eneste dag, mens de ti rikeste har en formue som overstiger den samlede årsinntekten til 1 milliard av verdens fattigste arbeidere. Og det er ikke slik at det ikke er nok mat. Jorden skal visstnok tåle 11 milliarder mennesker. Det er fordelingen det er noe galt med. Noen har ufattelig mye mer enn dem trenger mens mange har ingenting.

  Det bringer oss til det komplekse problemet med den tredje verden som du nevner

  Vestlige nasjoner og selskap har plyndret disse landene i århundrer. Selv i dag struper multinasjonale selskaper bønder og arbeidere i den tredje verden. Vi tømmer dem også for kvalifisert personell. Så snart lærere, leger, sykepleiere og vitenskapsmenn er ferdigutdannet, headhuntes de til vestlige nasjoner og selskap. Hvordan klare og utvikle seg til siviliserte nasjoner? Vi skylder dem jo alt!

  Vi er i ferd med å utrydde artsmangfoldet og den livsviktige næringskjeden hvor alt er avhengi av hverandre er i ferd med å bryte sammen på en rekke områder. National geograpic melder at vi utrydder 17 plante og dyrearter i timen…

  Fortsetter dette i samme tempo vil jorden være død om 15 -20 år. Artene er vevd sammen som en vev i de vakreste farger og mønstre, og er helt avhengie av andre. Etter hvert vil alt gå raskere og raskere ettersom det ene river det andre med seg.

  Antallet arter i verden er anslått til ca 1.800.000 + ca 300.000 plantearter, totalt ca 2,1 millioner. Dette er veven som dekker kloden.

  Alt liv I havet kan dø ut!

  Ny forskning slår fast at havet er i ferd med å bli surere enn på de siste 55 mill år. En masseytryddelse kan være faktum innen 40 år. Årsaken henger tett sammen med de Co2 utslippene mennesker er ansvarlige for. At havene blir surere er ingen nyhet, men den nye forskningen har sjokkert marinbiologer verden over. Forurensningen går ti ganger fortere enn forventet. Tv2 tekst tv 30.03.09

  Ser man dette I sammenheng med det som er sagt før om overfiske og ødelegging av korrallrevene som er fiskenes yngleplass er situasjonen svært så allvorlig.

  Om femti år er havet tomt

  Hver tredje fiskebank er kollapset som følge av rovdrift i havet. Korallrevene og yngleplassene ødelegges av trålerne, mens også forurensning gjør sitt.
  http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/11/02/481673.html

  Det samme mønsteret går igjen over alt

  En gang var Aralsjøen verdens fjerde største. I dag er det bare forgiftede rester igjen.
  http://www.abcnyheter.no/node/81329

  Er det ikke slik utviklingen går?

  Vi kan jo håpe på at allvoret får mennesket til å tenke seg om, men særlig intelligent er det ikke å sage av greina man sitter på. Og vi er sannsynligvis den eneste art som står i fare for å utrydde seg selv.

 4. Sindre Rudshaug sier:

  At staten ved folket eier ressursene er ikke kommunistisk. Det kan være en god ide, dersom de forvalter ressursene på en bra måte.

  Du hevder fortsatt at kapitalisme ikke er svaret, men jeg er ikke sikker på om du vet helt hva kapitalisme er. Enten så har mennesker privat eiendomsrett eller så har de ikke. Hvis de ikke har det, så snakker vi om en kommunistisk stat. Hva mener du er alternativet til privat eiendomsrett?

  Det vi så på Island var at alle skulle leve av å tjene penger på penger – det er usunt og er ikke kapitalisme, men en overdreven tro på pengeøkonomi. Pengeøkonomi og realøkonomi er to forskjellige ting. En sunn, kapitalistisk realøkonomi, som inkorporerer miljøkostnader i salgskostnaden er et mål. For lett tilgang på billig kapital kommer av tilgang på billig energi(olje). Når energitilgangen minker kommer kapital(kreditt)tilgangen også til å tørke inn.

  Liberalisme betyr mer frihet for enkeltindividet, mindre stat, mindre absurde reguleringer. Kommunisme, som alltid vil feile, betyr totalitær tenkning, manglende ytringsfrihet, korrupsjon satt i system, osv. Er det dette du vil ha? Hva vil du egentlig ha? Tenker du at det finnes en samfunnsløsning som blir en paradistilstand? Et perfekt system for alle? Kan du beskrive dette paradiset og metoden for å komme dit? Du har mange bekymringer, noen som vi deler, men hva er løsningen din?

  Det er ikke fordelingen som er hovedproblemet. Bare i en utopisk kommunistisk ideologi klarer vi å dele likt, gjennom omfattende tvang selvsagt, der bare staten får eie. De som ikke liker dette blir kastet i fengsel.

  Vi skylder ikke den tredje verden annet enn å handle med de. Eneste måte for de å komme seg opp. Ett av hovedproblemene er at alle land er proteksjonistiske. Alle subsidier, som for eksempel til bøndene i Norge, virker proteksjonistiske overfor for eksempel afrikanske bønder. Men alternativet er at Norge skal legge ned jordbruket sitt. Hva velger du? Du må faktisk velge en av de to ondene.

  Mennesket er et virus som er iferd med å ødelegge verten sin(jorda). Det skjer med 99,99% sannsynlighet i løpet av de neste 100 år. Det vil kanskje eksistere noen små lommer med mennesker, men ca 10 milliarder mennesker skal dø av sult før den tid. Hvis ikke vi regulerer en altfor stor befolkning på jorda, så gjør jorda det for oss, garantert. Denne filmen tar opp peakoil og overbefolkning – verdt å se for å sette seg inn i problemstillingen

  http://www.snagfilms.com/films/title/blind_spot

  Den eneste løsningen på vårt problem er en enorm reduksjon av antallet mennesker, bråslutt på CO2 til atmosfæren og omlegging av det økonomiske systemet som krever kontinuerlig vekst(energi). Tre krav som ikke kommer til å bli innfridd. Vi er et virus og snart har vi tatt livet av oss selv. De neste 30-40 åra kan være levelige, etter det blir det trist her:) Stakkars barna våre som må betale for våre og våre foreldres synder. Mennesket er for dumt til å se særlig langt inn i fremtiden. For grådige til å tenke føre var.

  Sindre Rudshaug

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s