Etnosentrisme – et undervurdert ord

Etnosentrisme
I dag vil jeg ta for meg  dette ordet som er alt for lite i bruk. Jeg klarer sikkert ikke å la være å komme innpå andre emner også. Etnosentrisme er det motsatte av kulturrelativisme og betyr da at man aksepterer objektive standarder som for eksempel menneskerettighetene. Etnosentrisme og kulturrelativisme er dikotomier, det betyr at de er motstridende. Begge kan altså ikke være sanne. Hvordan kan vi med en viss grad av sikkerhet fastslå at det må være feil at noen kulturer og samfunn med rette kan plage sine, mens andre må behandle sine godt? Før vi går videre vil jeg bruke litt tid på å forklare noen begreper.

Objektive standarder
Absolutt objektivitet eksisterer ikke, fordi vi ikke 100% sikkert kan vite noe. Vitenskapen benytter seg ikke av overnaturlige standarder, hvorfor skal overnaturlig objektivitet være et unntak? Vi må sekularisere objektivitetsbegrepet og plassere det i virkeligheten som en oppnåelig standard og en motsetning til venstresidens subjektivitet og følelser. Venstresiden avviser ofte objektivitet utelukkende fordi de mener å kunne påvise at det ikke finnes. De har altså delvis rett, men har gått glipp av det vesentligste.

Det vesentligste heter kontekstuell objektivitet. For å gjøre det mulig for alle å forstå at vi må tilstrebe objektivitet i all tenkning og handling, har liberalister definert den type og grad av objektivitet vi kan stole på, selv om den ikke er absolutt. Med kontekstuell objektivitet har du bare nok kunnskap om omgivelsene til å trekke objektive konklusjoner som er nødvendige for å kunne samhandle med omgivelsene dine med høy grad av sikkerhet. Dette gjelder ikke bare i forhold til å vite om det er farlig å leke med biler på motorveien, men også i forhold til mer komplekse greier som samhandling mellom mennesker.

Newton trakk en kontekstuell sikker konklusjon om det vi i dag kaller Newtons lover. Hans kontekst var informasjon tilgjengelig i svake gravitasjonsfelt og ved lave hastigheter. Senere ble denne konteksten utvidet og dette åpnet dørene for å UTVIDE fysikkens lover slik Einstein gjorde med sin relativitetsteori. Legg merke til at Einstein IKKE falsifiserte Newton, men simpelthen hvilken kontekst som den var 100% riktig i, og hvor den brøt sammen i møte med en ny, utvidet kontekst. Ayn Rand vil si at det er noe som heter kontekstuell perfeksjon. En biljardkule er perfekt til å spille biljard med. Dvs. den er god NOK. Mennesket er godt NOK til å leve som MENNESKE. M.a.o. mennesket er kontekstuelt perfekt. (Onar Åm).

Objektive begreper er begreper som viser til noe konkret i – eller er utledet logisk fra – virkeligheten. Pga kontekstuell objektiv viten om mennesket har den vestlige verden klart å utarbeide det fantastiske dokumentet som heter de universelle menneskerettighetene. Det er ikke uten grunn at de fleste individer vil nikke anerkjennende til de fleste artiklene i dette dokumentet. Selv sosialister vil til en viss grad anerkjenne menneskerettighetene, selv om de ikke fullt ut forstår konsekvensen av dem.

Pragmatisme: Ideen om å forholde seg relativt til menneskerettighetene, vestlige verdier eller sannheten i møte med andre som har et annet syn. En hestehandel om sannheten i det godes navn.

Toleranse: Å tolerere avvikende verdisyn eller livsførsel som ikke er til skade for andre enn individet som fastholder verdiene eller livsførselen. Å akseptere at mennesker er født forskjellige uten at man må diskriminere mot noen.

Intoleranse: Å snakke nedsettende om eller plage andre fredelige mennesker som har et annet verdisyn eller livsførsel. Å avvise at mennesker er født forskjellige, fordi man tror at de da MÅ diskrimineres mot.

Altruisme: Ideen om å ofre seg for andre. I ytterste konsekvens å gi sitt liv for andre. Hva man ofrer seg for er underordnet selve offerhandlingen.

Kollektivisme: Ideen om å ofre seg for at fellesskapet skal ha det bedre. I ytterste konsekvens å akseptere alt kollektivet bestemmer som sant og rett. Hva man ofrer seg for er underordnet selve offerhandlingen.

Egoisme: Å handle i rasjonell, langsiktig, bærekraftig egeninteresse og ønske at andre gjør det samme. Hvis en egoist som meg skulle risikere sitt liv for andre, så hadde det vært utelukkende for å sikre de verdier JEG tror på – ikke andres verdier.

Verdirelativisme strider mot menneskerettighetene
Mange relativister er ikke klar over at verdirelativisme strider mot menneskerettighetene. De tror tvert imot at de selv representerer det ultimate gode – det beste fra alle verdener. Relativister tenker at toleranse for intoleranse, verdirelativisme, pragmatisme overfor sannheter og aksept for Kairo-erklæringens alternative “menneskerettigheter” er forenlig med de universelle menneskerettighetene.  Dette er definisjonen på en multikulturalist: Et menneske som tror at alle kulturer og verdier kan operere fredelig side om side, bare vi er tolerante. Vi snakker altså om mennesker som har lobotomert seg selv eller latt seg lobotomere ved blindt å svelge andres ideer. Slikt foregår stort sett på statlige skoler og universitet. Multikulturalister har vansker med å fatte selvinnlysende ideer som at vi ikke dømmes av våre likemenn dersom dommeren føler at han må ikle seg svastika, hammer&sigd eller hijab før han dømmer. Vi kan uansett aldri finne ut hva som foregår inne i hodet på folk. Vi kan etablere normer som gjør det naturlig å tenke at i DENNE situasjonen MÅ jeg forsøke å være en LIKEMANN. Dommeren må FREMSTÅ som politisk nøytral.

Kulturrelativister kan ikke akseptere de universelle menneskerettighetene, for de mener at alt er riktig sett utifra den aktuelle kulturen. Hvis stammesamfunn driver med seksuell mishandling av småjenter, så er dette rett og riktig for denne kulturen og vi andre kan ikke stille oss til doms over slike overgrep. Med samme argumenter vil kulturrelativister beskytte alle overgrep i alle kulturer, bortsett fra sin egen. Sin egen opplever de å stå fritt til å hate og motarbeide, uvisst av hvilken årsak. Fordi menneskerettighetene sier nei til overgrep mot individet UANSETT årsak, så eksisterer det ingen annen  mulighet enn at menneskerettighetene og kultur- og verdirelativisme er dikotomier. Det ene avviser overgrep, det andre støtter det/forholder seg ikke til det.

Miljø, ikke arv.
Venstresiden skal ha det til at islam-kritikere og mennesker som er skeptiske til andre kulturer er rasister, nazister og fascister. Helt ukritisk, til tross for at de fleste islam-kritikere i dag er svært tydelige på at det er ideologien og ikke muslimen man er etter, forsøker de å stemple mennesker som ytrer noe de ikke liker. Det eksisterer ekte rasister og nazister, men slike mennesker er YTTERST sjeldne. Årsaken er at den absolutte majoriteten av nordmenn avviser at vold og voldtekt kommer fra et gen. Verken nordmenn, arabere, afrikanere eller noen andre har noe medfødt vold- eller voldtektsgen. Det er ideologi, politikk, kultur og verdier som er problemet. I det øyeblikk man kritiserer kultur/ideologi/miljø og ikke gener/arv, så har man fjernet seg fra rasisme og nazisme. Venstresiden vil ha i pose og sekk – de vil gjerne kalle en islam-kritiker rasist, men selv ønsker de å stå fritt til å kritisere Israel. Folkemord rundt omkring får ikke venstresiden til å lee på øyenbrynet, men noen drepte Hamas-terrorister får dem garantert i fistel. “If you can’t blame the Jews, it ain’t news.” Relativismen gjelder altså ikke Israel og USA. Skal man bli klok på venstreideologi må man ikke være på jakt etter prinsipper, for der finnes ingen.

Fornuften man tar i bruk når man beskytter seg mot noen som kommer fra en utpreget kvinnehatende voldskultur kaller vi etnosentrisme. Begrepet er som tidligere forklart en dikotomi til kulturrelativisme. Vi betrakter andre kulturer utifra vår egen, som objektivt sett har fostret lite vold og har et positivt menneskesyn. Etnosentrisme er ikke et negativt ladet ord – det betyr simpelthen å ta utgangspunkt i sin egen kultur. Man kan bruke standarden i så ukontroversielle saker som levealder eller BNP – altså absolutt nøytrale måleenheter.

Hvis vi ser på etnosentrisme fra et evolusjonært perspektiv er det helt logisk å være skeptisk til fremmede. Før ankomsten av rettsstaten og siviliserte samfunn kunne det kjapt bety døden å slippe fremmede innpå deg. Med ankomsten av vår sivilisasjon har venstresiden forsøkt å viske ut denne grunnleggende fornuften og skepsisen til fremmede. Det er både bra og dårlig. Det er bra fordi det er vanskelig å leve i storsamfunn om vi skulle mistenke alle andre for å forsøke å skade oss. Det er dårlig fordi verden ikke er homogen – noen ønsker faktisk å skade oss – ikke alle er våre brødre, vår forlengede arm. Vi vet det, for vi har sett det skje i det 20. århundre. Mennesker er fortsatt onde. Du er ikke islamofob om noen faktisk ønsker å drepe deg.

På skolen utsatte de venstreorienterte lærerne våre oss for ideen om at etnosentrisme, det de kalte egoisme er galt og at altruisme er den rette vei. Dette er feil og ofte direkte farlig. Hvis vi tar altruismens moral til den ytterste konsekvens, så skal vi altså ofre oss selv for andre. Det strider mot menneskets natur å skulle oppgi egennyttig arbeid. Vi vet heller ikke for hva eller hvem vi ofrer oss. Ideen er altså en tankefeil – kollektivismens grunnprinsipp. I nazi-Tyskland skulle individet ofre seg. Uten altruisme, ingen nazisme, kommunisme eller fascisme. La oss si nei til altruismen og dens bror kollektivismen. Individorienterte ideer avviser at noen som helst har rett til å drepe noen som helst. Man er derfor trygg på at man ikke ender opp med ideologier som dreper i hundremillionersklassen – slike ideologier som venstresiden er så fascinert av.

Alternativet til altruisme er rasjonelle, egennyttige handlinger. Vi gjør det vi mener er best for oss selv parallellt med at vi etablerer et prinsipp som skal gjelde alle. Vi handler bare slik som vi selv vil at alle andre skal gjøre i samme situasjon, fordi vi vet at handlinger har en smitte-effekt. Våre handlinger har en tendens til å sette standard for hva andre gjør. Egoisme er altså ikke galt, men følger tvert imot evolusjonen og menneskets natur og tillater alle andre å gjøre det samme. Jeg bruker litt tid på å forklare egoisme, fordi det er det samme som etnosentrisme på individnivå.

På individnivå går vi gjennom en danningsprosess der vi utvikler verdier og moral. Vi bruker så det vi har lært til å vurdere andres ideer og handlinger – lære av dem eller forkaste dem. På akkurat samme måte har den vestlige verden utviklet et sett verdier og moral, menneskerettigheter, demokrati, positivt menneskesyn, kvinnesyn og toleranse. Vi kan så vurdere alle andre ideer utifra det nivået vi er på – den graden av fred og frihet individer i den vestlige verden har nådd. For oss i den vestlige verden dreier etnosentrisme seg om å handle i vår egen beste interesse. Og det er her fornuften strider mot idiotiet. Noen ønsker å rive ned vestlig kultur ved å importere så mange som mulig av mennesker som er fiendtlig innstilt til våre verdier. Andre ønsker å bevare den vestlige kultur og de vestlige verdier.

Vi vet at politisk islam avviser de universelle menneskerettighetene og har utarbeidet sin egen – Kairoerklæringen, som er en krigserklæring mot våre menneskerettigheter. Kairoerklæringen har nemlig slått fast at alle mennesker er Allahs slaver og at de har rettigheter såfremt ikke sharia opphever dem. Sharia opphever som kjent det meste av det normale mennesker tenker på som individets rettigheter og Kairoerklæringen er dermed å anse som totalt unyttig, uforenlig og ødeleggende for vestlige verdier. Når vi betrakter Kairoerklæringen med etnosentriske briller ser vi at brillene fungerer optimalt og at følgere av Kairoerklæringen aldri må få påvirke vestlige verdier som de universelle menneskerettighetene. Vi har altså slått fast at etnosentrisme ikke bare er fornuftig på individnivå og samfunnsnivå, men også rett og riktig for å bevare et så viktig dokument som menneskerettighetene.

Neste gang du hører en selvlobotomert venstreintellektuell uttale seg, kan du forsøke å forfølge ideene hans en stund og se om de virker fornuftige. Ideene du ofte vil møte kan være:
Verdirelativisme, altruisme, kollektivisme, subjektivitet, følelser, toleranse for intoleranse, pragmatisme og liknende unyttige og farlige ideer. Alt i det godes navn – helt uten fornuft og sammenheng. Spør venstremennesket om det du har lært i denne artikkelen. Start med å spørre om etnosentrisme er galt(han sier ja) og følg så på med å spørre om det er menneskerettighetene ELLER kultur- og verdirelativisme som gjelder. Alle kan hjelpe til med å arrestere politisk korrekte(anti-tenkning) ideer og presentere objektive, rasjonelle og bærekraftige konkurrerende ideer. Takk.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

8 svar til Etnosentrisme – et undervurdert ord

 1. Zohre sier:

  Venstresidens subjektivitet og høyresidens objektivitet henger de sammen hvis husker en riktig ved smerte og behag som sitter side ved side i hjernen men, er sikker en nå at smerte er ved høyreside og behag er ved venstre side siden disse sitter de konstante vel, etnosentrisme eksisterer ikke siden hverken språk eller religion kan forene menneskene.

  Menneskerettighetene inntil er vi stolte over og hvem kan være uenige med denne Mekkaen selv om selveste Mekka.

  takk
  zohre

 2. Sindre Rudshaug sier:

  Menneskerettighetene ER etnosentriske, for de sier om seg selv at individets rettigheter ikke skal kunne motarbeides under beskyttelse av rettighetene(artikkel 30). Rettighetene påstår å være universelle og hever seg dermed over ideen om kulturell og verdimessig relativisme.

  Venstresidens subjektivitet er en naturlig følge av at sosialisme er de sekulære sosialisters religion. Religionen har alle ingredienser som ordinære religioner har, inkludert målet – Utopia, tilstanden av absolutt likhet for alle individer etter at alle avvikere er utryddet.

  Venstresidens subjektivitet og høyresidens(liberalismens) objektivitet er dikotomier, der de baserer seg på en motstridende forståelse av rasjonalitet. Venstresiden har et kart og søker å skape verden etter kartet, liberalister observerer verden slik den er. Det er antagelig svært ubehagelig for sosialister å leve i stor kognitiv dissonans og det synes i aggresjonsnivået og den manglende takhøyden.

 3. AndyAce83 sier:

  Her lukter jeg Ayn Rand lang vei.

  Jeg er ikke imot ditt orginale påstand at etnosentrisme er bra. Man bør absolutt opprettholde et mangfold av kulturer skilt via lande grenser. Men alle de andre begrepene, og hvem du erklærte som konstruktive var jeg uenig i.

  Altruisme er bedre enn egoisme. Alle vet det innerst inne. Og rettferdigjøre egosime basert på evolusjon blir feil, fordi hvis evolution er helt rett som den er skrevet nå ville ingenting vi gjør stride imot hva vi har naturlig tilpasset oss til. Når noen er altruistisk er det like bærekraftig som å være egoist.

  Jeg følte også et sted at du dysset ned på bruk av følelser. Dette er også noe jeg har lest endel av i nyere tid. En slags hat for følelser. Dette er like lite fritenkende som venstre sidens kultur relativisme. Nok engang vil jeg si at evolusjonen gav oss følelser for en grunn, i tillegg vil jeg legge til at fornuft, empati og evnen til altruisme er hva som skiller oss fra de fleste dyr og er det som bør dyrkes som menneskets postive sider. Du må få være en egoist hvis du vill, men jeg ser ingen grunn til å støtte deg i den. Faktisk begynner jeg å bli lei av alle som lirer av seg den kvasi-filosofiske «aksiomet» om at «alt vi gjør er i bunn egoistisk». Ikke at du sa det i denne teksten.

  Men ja… enig i at etnosentrisme er mye bedre ståsted for å forstå seg selv, andre kulturer og mennesket enn kultur relativisme og postmoderne ambivalens i alt. Man skal ha et åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen faller ut

  Det lukter nok litt Rand, ja:)

  Noen av oss kan godt ha altruisme som et ideal, men vi kan ikke tvinge andre til å følge våre egne idealer. Enig?

  Forfølg altruisme og rasjonell, bærekraftig egoisme til sine ytterste konsekvenser og se hvor du ender. Altruisten er død av sult, egoisten lever godt i hyggelig samhandling med andre egoister som også tar vare på seg selv. Egoisme utelukker ikke at man kan hjelpe andre – jeg ønsker ikke å snuble over sultende barn i gatene og vil sammen med en haug andre mennesker som liker å hjelpe, sørge for at maver er fulle av mat og kropper er varme. MEN ingen kan tvinge meg til det. Staten beskytter egoisten mot overgrep(skatter) og så kan han selv velge om han vil hjelpe eller ikke. Evolusjon har dyrket frem og foredlet moralorganet vårt – altså kommer moral fra naturen og hjelper de sterkeste. Det er altså i vår interesse å være moralske mennesker og hjelpe andre. Men ingen skal tvinges til det.

  Sosialister og jeg er enige om at det er fornuftig å hjelpe andre, men av ulike årsaker. Vi er alle enige om at alle mennesker i utgangspunktet har like mye menneskeverd. Desverre oppfatter jeg at sosialister mener at mennesker mister sitt menneskeverd hvis de ikke har samme materielle standard som andre. Dette er jeg helt uenig i. Jeg mener at mennesker beholder sitt menneskeverd uansett hva slags materiell standard de lever i. Jeg oppfatter også at sosialister mener at noen mennesker ikke vet sitt eget beste og MÅ hjelpes og at de derfor klientifiserer dem. Jeg ønsker å hjelpe dem igang, så de kan bli selvdrevne. Klientifisering er en sosialistisk uting.

  Jeg hater ikke følelser, men påpeker at de ikke er verken argumenter, rasjonelle eller nyttige for andre. De er private. Evolusjonen har gitt oss følelser av alle karakterer, men jeg antar at vi kan enes om at ikke alle disse følelsene er nyttige i dagens samfunn. Frykt, stolthet og sinne skulle jeg gjerne vært foruten.

  Fornuft og empati bør absolutt dyrkes. Jeg opplever at fornuften utelukkende dyrkes på høyresiden. Jeg oppfatter at venstresiden dyrker sin politiske ideologi, koste hva det koste vil. Jeg vil ikke styre andre med en ideologi, jeg vil ha fravær av tvang. Så kan du si at fravær av tvang er en ideologi, men da må du argumentere for hvorfor normen IKKE skulle være frihet. Og da tror jeg vi ender opp der alle diskusjoner mellom frihetsmennesker og tvangsmennesker starter. Noen mener at tvang kan rettferdiggjøres, andre mener at tvang aldri kan rettferdiggjøres(selvforsvar unntatt).

  Hva er det vi gjør som ikke er egoistisk? Jeg spør helt åpent. Jeg hjelper andre fordi det får meg til å føle meg vel på mange plan. Jeg hadde antagelig ikke hjulpet hvis jeg følte meg helt elendig av det. Og jeg tror andre har det på samme måte. Det er ikke bærekraftig å hjelpe så mye at man blir dårlig av det.

  Du trenger ikke støtte meg i at jeg er en egoist, men støtter du min rett til å beholde min produksjon selv eller er det andre mennesker som på en måte eier halvparten av meg og halvparten av det jeg produserer?

  Denne tråden skulle egentlig handle om relativisme versus etnosentrisme/menneskerettigheter. Men jeg er alt for glad i frihet til å la være å benytte en mulighet til å snakke om det.

  “Man skal ha et åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen faller ut”

  Den likte jeg. Takk for et åpent og fredelig perspektiv. Jeg er godt vant til å bli utsatt for personangrep fremfor at man diskuterer ideer. Hyggelig å se at ikke alle henfaller dit.

  Mvh Sindre

 4. Ultima_Thule sier:

  Først vil jeg si at det er en sann fornøyelse å lese artiklene dine.

  Takk

  Så noen kommentarer:

  SR: «Med samme argumenter vil kulturrelativister beskytte alle overgrep i alle kulturer, bortsett fra sin egen. Sin egen opplever de å stå fritt til å hate og motarbeide, uvisst av hvilken årsak.»
  – Det er vel bare kulturmarxister av europeisk herkomst som er kulturrelativister og hater og motarbeider vesten. Vesten er jo relativt fritt og fredelig, så ALLE kollektivister hater derfor alt vesten står for. Det er jo bare vesten som har stått i veien for alle kollektivisters våte drøm; verdensherredømme.

  Takk for linken. Spennende. Problemet blir jo at dagens sosialister må leve i kognitiv dissonans, fordi de vil ha begge deler. De vil svært gjerne ha de vestlige friheter, rikt vareutvalg i butikkhylla og så ønsker de samtidig å leve riktig sosialistisk, som innebærer tap av alt det vestlige. De benytter metoder som er ment å ødelegge vestlig kultur, mens de håper at de ender opp på midten med litt av begge verdener. Sosialisme likner mer på religion enn på en empiriskbasert verdensforståelse. Trist å se at de ideene de igangsatte lever i beste velgående, der de kryper utover i samfunnet. Ideer styrer verden.

  Nå mener ikke jeg at kvinne-, borgerrettighets- og homofilikampen for å gi alle like rettigheter under loven utelukkende er politisk korrekt. Marxistene tok selvsagt kampen alt for langt, der kjønn liksom skal være en sosial konstruksjon og offergrupper tror de skal kunne kreve uten samtidig å måtte levere. Homofile må få danse i gatene om de vil. Ytringsfriheten gjelder.

  SR: «Skal man bli klok på venstreideologi må man ikke være på jakt etter prinsipper, for der finnes ingen.»
  Document.no: Venstresidens doublethink.

  Knallbra. Har hørt smådrypp før, men her var det mer samlet og presist. Mange observerer de samme fenomener. “Hans erfaring fra sit eget liv siger ham, at man meget nødigt vil skifte mening, af frygt for alt det andet man skal revidere, hvis man skifter mening blot på et punkt.”

  Man må skille mellom negative og positive menneskerettigher. Klassiske liberalister (DLF) er bare tilhengere av negative rettigheter, mens kollektivister/nyføydalister (alle de andre norske partiene) hevder seg å være tilhengere av begge deler, men de positive rettighetene krenker som oftest de negative rettighetene.

  De positive rettighetene krenker ALLTID de negative rettighetene. Hvis noen har krav på noe, må noen andre tvinges til å produsere det.

  Jens Saugstad: Tvilsomme menneskerettigheter.

  Jeg tviler på at BNP viser nøytrale tall, for tallene kan bli manipulert, og det skjer, oftest med uønskede effekter. Her er to lenker til om BNP:
  Onarki: Det lunefulle BNP og Onarki: BNP vs verdiskapning.

  Klassisk liberalisme er garantisten mot all rasisme.

  Takk for mange fine lenker. Alltid verdt å lese mer om frihet og få enda et kritisk blikk på tvang og voldsromantikk.

 5. Scelerant sier:

  Jeg pekte ut enkelte problemer med Ayn Rand i et innlegg på min blogg for en stund siden http://scelerant.vgb.no/2010/11/16/om-kapitalisme/ og jeg anser fremdeles Ayn Rand for å være en like god filosof som hun er forfatter.

  Nå er jo problemet du drar frem her ganske artig, fordi “Randisme” er mye av grunnen bak vestens støtte og samarbeid med terrorstater som Saudi-Arabia, Libya og Egypt, fordi det er i personens beste selvinteresse og tjene økonomisk på diktatorstater, bare ta en titt på USA for eksempel. De fordømmer ekstremistisk Islam, men handler fremdeles med Saudi Arabia som finansierer mye av denne ekstremismen.

  Vesten drives av sosialister og kriminelle, hånd i hånd. De vasser gjerne i lik og blod for å beholde/skaffe seg kontroll og goder. Jfr det 20. århundre.

  En liberalist handler i langsiktig, rasjonell egeninteresse, fordi han setter en standard med sine handlinger som han ber andre om å benytte mot ham selv. Hele poenget med liberalisme er individets frihet, så jeg er ikke så bekymret som deg for at liberalister skal sette igang med kriminell undertrykkelse hvis de skulle ha fått en mulighet. En liberalistisk stat vil ikke ha kapasitet til å undertrykke(ingen skatter å øse av) og har ikke i sin filosofi å undertrykke(i motsetning til sosialisme). USA er en sosialistisk/fascistisk stat. En liberalistisk stat kjennetegnes av null kriger. Selvforsvar på egen jord som eneste unntak.

  “Randister” er på mange måter kompliserte mennesker, fordi de har en tendens til å se på skatter som umoralsk, men de betaler fremdeles, de anser offentlig helsevesen for et onde, men de benytter det fremdeles (Rand tok jo i mot penger fra den Amerikanske staten til sin egen lungekreftbehandling) så hver gang jeg ser en Rand tilhenger snakke om moral tenker jeg at person ikke tar det så tungt likevel.

  Vi trues med å miste alt vi eier og kastes i fengsel hvis vi ikke betaler – vi har altså intet valg. Trodde du liberalister betalte skatten sin med glede? Staten raner vår produksjon under trusler om vold, så å benytte offentlig helsevesen er rent selvforsvar – vi har jo ingen penger igjen og vi bidrar gjerne til velferdsstatens endelikt. Slipper vi unna 75% skatt så skal vi alltids klare å organisere oss selv. Støtter du vår rett til å stå utenfor samfunnet økonomisk?

  Problemet med “Venstresiden” og jeg liker egentlig ikke generaliseringer her fordi jeg er på venstresiden og anser likevel at Islam samt kulturer som i stor grad er påvirket av Islam er en stor trussel mot vestlige verdier. Jeg anser også at man faktisk kan si “X kultur er bedre enn Y kultur” uten at man på den måten er etnosentrisk, men at man baserer dette på de verdier man sett pris på. Ytringsfrihet, frihet for kvinner, og lignende er bedre enn motsetningene.

  Hvis du sier at ytringsfrihet er bedre enn motsetningen, så er du en etnosentrist som meg.

  Man får et paradoks i at man gjennom kulturrelativistiske briller tolererer intoleranse, og da er man egentlig ikke på venstresiden i dette spørsmålet.

  Politisk korrekthet, kulturrelativisme, altruisme, pragmatisme, kollektivisme, o.l. er forutsetninger for all slags sosialisme. Problemet er skalaen venstre/høyre som ikke gir noen mening. Vi kan feks heller sette opp stor stat versus liten stat og vold versus fred på to akser. Da plasserer alt annet enn liberalisme seg fra ytre venstre mot midten(stat) og så fordeler de seg ovenfra(maks vold – kommunisme, nazisme) og ned til midten(medium vold(FrP). Liberalisme finner du ytterst til høyre, helt nederst.

  “Islamofobi” eller “Islamofobia” som blir hylt i hytt og pine betyr faktisk “Frykt for Islam” og jeg er nervøs for Islam, på samme måte som jeg er nervøs for andre religioner. Stephen Weinberg sa jo som kjent “If left to their own devices, good people will do good things and wicked people will do wicked things, but to make a good person do a wicked thing, that takes religion.” Og det er jo tross alt ikke så veldig lenge siden Hitlers hær bestående av 95 % Katolikker og Protestanter begikk massedrap.

  Resten av gruppa di frykter IKKE islamismen – de støtter verdenshistoriens største massemigrering av mennesker fra fremmede kulturer – som ønsker å ta knekken på vestlig sivilisasjon. Ikke så mye ønsker de alle det, som at de har det i ryggsekken uten å vite om det. Det blir absurd å henvise til at tyskere var kristne, fordi du ikke finner belegg i kristendommen for slik ondskap. DET finner du i islam. «If good men do nothing, evil will prevail» Er du en god mann? Da stemmer du ikke sosialistisk i 2013 uansett hva du mener om finansiering av velferd. Jeg begynte ikke mitt korstog om å stoppe sosialismen før jeg oppdaget at de støttet islamismen.

  Nå har jo jeg aldri forstått denne besettelsen med og dyrkingen av idioti høyresiden liker så godt, men da ingen som kan forstå Rands “filosofi” og konsekvensene av denne kan støtte den, er jo det i den rasjonelle selvinteressen til forfekteren av ideologien at man stilner den motstanden som kommer fra de som forstår den.

  Å dyrke fred og frihet for individet er idioti? Å si nei til vold som prinsipp er idioti? Jeg skjønner essensen i Rands filosofi og liberalisme generelt og jeg støtter den som den mest overlegne tanke som noensinne kan bli å finne uansett hvor lenge jorden skulle eksistere. Det eksisterer intet bedre enn fred og frihet for individet. Normen sosialister følger er tvang og den ideen er eldgammel.

  Man må jo også her snakke om “tvang” Randister har et litt merkelig syn her, da de frivillig lever i et samfunn og nyter godt av dette, men anser de forpliktelser som følger med godene er tvang, dette minner meg om tenåringer som krever lommepenger til tross for at de ikke har ryddet rommet sitt og tatt ut søpla.

  Ungdommene får noe for jobben og skal selvsagt ikke ha noe før de har gjort jobben. Staten kommer og raner oss og gir oss kanskje noe tilbake hvis den føler for det. Hvis det ikke passer staten å passe på at kvinner ikke blir voldtatt selv om den både nekter dem å forsvare seg selv OG har ranet dem for penger for å passe på dem, så er de ikke særlig plaget av dette. En privat institusjon som ikke leverte tjenesten hadde gått konkurs ganske fort. Praktisk for staten at man ikke har noe valg annet enn å bli ranet for elendige tjenester.

  De anser jo også at det kun er staten som kan utføre tvang, til tross for firmaer eller andre med store finansielle ressurser gjør det like mye.

  Bedrifter stiller med arbeidsplasser – man trenger ikke å jobbe der. Det er helt frivillig.

  Du behøver ikke se lenger enn fabrikker rett etter den industrielle revolusjon og før arbeidere organiserte seg som et eksempel på dette.

  Statlige privilegier som lisenser til noen få «venner» hjelper godt til når kriminalitet skal iverksettes. Hvis det ikke hadde vært forbudt pga statlige forordninger å etablere konkurrerende virksomhet, så hadde det vært lettere for de som mislikte systemet å etablere seg. Dette er akkurat som idag – staten lager reguleringer og favoriserer noen, som ender opp med monopolsituasjon. Først ødelegger den det naturlige markedet og deretter må den forsøke å reparere de problemer den allerede har forårsaket.

  Man skaper gjennom randisme en konstruksjon der “tvang” er synonymt med “fysisk tvang” IE betal din skatt eller gå i fengsel, eller “penga eller livet!” men dette som mye annet med Ayn Rand blir feil.

  Neida – dette er en helt objektiv definisjon på tvang. Tvang uten pisk(fengsel, ran, vold, mord) vil aldri fungere. All tvang må starte med trusler, slik at man slipper å drive med vold mot alle. Sauene lærer etterhvert å akseptere sauetilværelsen. Men ikke alle:)

  Randisme kan rett og slett ikke fungere som en “statsideologi” fordi den representerer en stat som kun straffer kriminelle, og kriminelle i dette tilfellet er de som dreper et menneske eller stjeler en femmer men ikke den som medvirker i drapet på millioner og stjeler milliarder. Finanskrisen og 90tallets bobler ble jo i stor grad gjort mulige av Alan Greenspan, en selverklært objektivist og tilhenger av Rand.

  Greenspan har hoppet ideologisk rundt. Frittalende før og etter sentralbankperioden, men når han altså er sentralbanksjef, så er han IKKE liberalist. Rand og liberalister avviser monopol på penger, inflasjon(staten stjeler fra befolkningen i tillegg til skatt), utvanning av gullet(pengetrykking), osv. Her tar du altså feil. Å stjele milliarder er mulig pga tilgangen på billige penger = pengetrykking, privilegier, vekstbasert låneøkonomi(FIAT-penger). Når Greenspan var sentralbanksjef måtte han være tilhenger av Keynes-idioten som alle europeiske økonomier nå går til grunne etter å ha fulgt. For noen er det logisk at gjeld må betales tilbake, men ikke alle skjønner dette enkle poenget.

  Jeg anser objektivisme som feighetens ideologi, det er en ideologi utviklet av den som vil spillet “survival of the fittest” spillet, den ønsker at de sterke ikke skal holdes tilbake av tvang fra de svake, men ønsker et mektig politi for å beskytte seg mot de virkelig sterke. Man må jo si at dersom min familie sulter og din har mat i massevis fordi din har økonomisk ranet min, er jo det i min rasjonelle selvinteresse og rane din familie med fysisk makt.

  Kan du forklare hvordan min familie ranet din ved å
  1 Etablere en bedrift
  2 Investere masse penger og dermed risikere mye
  3 Investere masse tid for fremtidig inntjening
  4 Tilby deg jobb – HELT FRIVILLIG
  5 Sette opp en arbeidskontrakt og betale deg lønn SOM DU IKKE VILLE HA HATT HVIS DU IKKE HADDE DENNE JOBBEN

  Liberalister vil ha politi, slik at den sterkestes rett = mafia ikke skal gjelde. Jfr Mexico.

  Jeg er for så vidt ikke en tilhenger av sosialisme heller,

  Joda, det er du. Sosialisme er den tvangen du liker å bruke mot meg når du stemmer på de som raner meg. Du bruker staten som proxy fordi du er for feig til å rane meg selv

  jeg anser at man må ha et sosialt sikkerhetsnett fordi dette øker sosial kohesjon, videre så viser jo kriminalitetsratene at land der kapitalisme og individualitet er mer sentralt f.eks USA at høyere sosial ulikhet fører til høyere kriminalitet, og som følge av dette har USA flere personer i fengsel enn Kina.

  USA er et sosialistisk land – høye skatter, masse kriger og vold, intervensjon, sosialt sikkerhetsnett, statlige privilegier, pengetrykking, osv

  En delvis sosialistisk delvis kapitalistisk stat er i min beste rasjonelle selvinteresse.

  Det kalles fascistisk/korporatistisk = statlig/privat samarbeid. Sosialistene har fjernet seg fra personene og navnene(Hitler, Mussolini, nazisme, fascisme), men har beholdt ideene. 95% av politikken er likt mellom økonomien i sosialisme, nazisme og klassisk fascisme. Tyskerne tapte krigen, men vant verdikampen.

  Jeg kan fremdeles tjene gode penger i aksjemarked og på min arbeidsplass, men jeg slipper å jobbe hardere for mindre lønn og i mindre gode arbeidslokaler. Greit nok, jeg betaler jo noen kroner mer i skatt enn om jeg hadde bosatt meg i f.eks USA, men oddsen tilsier at skattene må opp der også da de har blitt hold kunstig lave av statlig kredittkortbruk.

  Norge er oljesmurt og vil gå i sterkt fascistisk retning når økonomien daler.

  Spørsmål til deg: Hvorfor misliker du islamistisk tvang som fungerer for dem, mens du liker sosialistisk tvang? Vitner ikke dette om dobbeltmoral at du liker bare din egen tvang, men ikke andres tvang?

 6. scelerant sier:

  Sindre:
  Vesten drives av sosialister og kriminelle, hånd i hånd. De vasser gjerne i lik og blod for å beholde/skaffe seg kontroll og goder. Jfr det 20. århundre.

  En liberalist handler i langsiktig, rasjonell egeninteresse, fordi han setter en standard med sine handlinger som han ber andre om å benytte mot ham selv. Hele poenget med liberalisme er individets frihet, så jeg er ikke så bekymret som deg for at liberalister skal sette igang med kriminell undertrykkelse hvis de skulle ha fått en mulighet. En liberalistisk stat vil ikke ha kapasitet til å undertrykke(ingen skatter å øse av) og har ikke i sin filosofi å undertrykke(i motsetning til sosialisme). USA er en sosialistisk/fascistisk stat. En liberalistisk stat kjennetegnes av null kriger. Selvforsvar på egen jord som eneste unntak.

  Scelerants kommentar:

  Så med andre ord har du ikke grader av liberalister, men kun en type som tenker helt likt og har et identisk verdisystem?

  Liberalister er enige om de aller mest grunnleggende ting: Fravær av tvang, objektivitet som prinsipp fremfor verdirelativisme, subjektivitet, følelser, osv. Når man har på plass retten til å slippe å bli tvunget og at resten av dialogen skal foregå på bakgrunn av objektive ideer(representasjon av virkeligheten) så er det lite mer å kjempe om. Dikotomiene tvang(sosialisme) og frihet(liberalisme) er de to mest grunnleggende verdier som eksisterer på denne jorda. Tvangsmennesker diskuterer hva slags tvang som er riktig. Liberalister slipper den absurde problemstillingen, da vi avviser all tvang.

  Beklager, men ingen ideologi kan skryte av dette, minst av alt en ideologi basert på individualisme. Det blir jo en ren ”No true scotsman” fallacy. Kjerneproblemet i liberalismen er at prinsippene ikke går overens med prinsippene en stat er tuftet på. Når man danner en stat er det underforstått at man gir opp individuell frihet mot at man får andre goder fra sitt medlemskap i en stat.

  Det er underforstått for alle tvangsmennesker at individet må ofre NOE for å slippe å bli plaget på en eller annen måte, enten vi snakker om et sosialdemokrati, nazi-Tyskland, kommunisme eller politisk islam. Liberalister diskriminerer ikke mot noen – vi ønsker ikke å tvinge noen til noe som helst. Vi føler ikke at vi eier andre mennesker og har rett til å tvinge dem. Ideen om at noen «skylder» deg noe er eldgammel – det eneste som skiller deg fra det andre «skylder» deg er om du har makt til å ta det.

  Nå er det jo det problemet at Rands konsept om ”rasjonell selvinteresse” samt virkeligheten som dommer ikke fungerer i praksis rent filosofisk sett, fordi den er basert på at man definerer ”reason” som objektiv noe som gjør den til et filosofisk abstrakt konsept og derfor ikke brukende som verktøy.

  Dette er en sosialistisk myte, nødvendig for å dekonstruere fornuften, slik at relativismen kan stikke sitt stygge ansikt frem. Objektivitet er absolutt mulig – vi kallere det kontekstuell objektivitet. En biljardkule er ikke perfekt(absolutt) rund, men den er perfekt til å spille biljard med. Mennesket er perfekt til å leve som menneske. Det gir ingen mening å sette en overnaturlig standard som målestokk. Liberalister sier at det faktisk er mulig å benytte fornuften til å få fatt på virkeligheten – etablere begreper og ideer som er representasjoner av virkeligheten, som gjør at vi kan samhandle med virkeligheten med stor grad av tillit. Onar Åm har skrevet en hel bok om emnet – den heter “religiøse ateister”. Han tar for seg det overnaturlige(guder) det undernaturlige(overnaturlige standarder(sosialisme)) og det naturlige(kontekstuell objektivitet som kan benyttes til dialog mellom alle rasjonelle individer.

  Sindre:
  Vi trues med å miste alt vi eier og kastes i fengsel hvis vi ikke betaler – vi har altså intet valg. Trodde du liberalister betalte skatten sin med glede? Staten raner vår produksjon under trusler om vold, så å benytte offentlig helsevesen er rent selvforsvar – vi har jo ingen penger igjen og vi bidrar gjerne til velferdsstatens endelikt. Slipper vi unna 75% skatt så skal vi alltids klare å organisere oss selv. Støtter du vår rett til å stå utenfor samfunnet økonomisk?

  Scelerants kommentar

  Ja, fullt og helt dersom dere flytter fra landet, slik at dere ikke lenger får noen goder av å være bosatt i staten Norge.

  Tvang, trusler og vold er alt sosialister har i repertoaret. Vi skal tvinge deg på den ene eller andre måten. Vi kaster deg i fengsel eller ut av landet – alle skal med, INGEN SLIPPER UNNA. Vi driter i om forfedrene dine var vikinger – følger du ikke sosialismen, så har du ingen verdi for oss. Intet nytt her, Scelerant:)

  Du har misforstått enormt rundt hvem som tjener på hvem: Sosialister nyter ekstremt godt av at det faktisk eksisterer kapitalister som gidder å investere tid og penger for å skaffe arbeidsplasser. Selv Marx skjønte hvem det var som faktisk produserte noe. Som takk for at man fikk arbeid og mulighet til å fø seg selv, snur sosialister seg rundt og raner sin egen arbeidsgiver via proxy(staten). Lenge har kapitalister blitt skattet hardt og hånet for at de liker å produsere ting og staten har favorisert seg selv(enorm offentlig sektor, som ikke er verdiskapende). 1,2 millioner kapitalister bærer nå 3,6 millioner forbrukere i Norge – mulig utelukkende pga olje. Du har kanskje fått med deg det store spørsmålet som sosialister har våknet til: Hva gjør vi når oljen tar slutt? Underforstått – vi har ødelagt mesteparten av grunnlaget for insentivet til å drive noe i Norge, så fremtiden er mørk pga sosialistisk ødeleggende økonomi. Gjennom tusener av år har mennesker levd i fattigdom og så med kapitalismen/industrialiseringen kom 95% av alle mennesker i vestlige land seg langt opp. Man kan ikke fordele seg vei ut av fattigdom. Kapitalisme må skape verdier som løfter alle opp. Først bedriftseieren og alle han handler med, deretter gradvis alle som har fått jobb takket være at bedriften skaper arbeidsplasser og så alle som nyter godt av en spirende økonomi. Og så kommer sosialister alltid krypende ut av treverket for å rane til seg for å sikre seg maktposisjoner. De bevilger enorme summer for å sikre at så mange som mulig er låst fast til sosialisme. Fagforeninger som holder norske lønninger oppe og andre fattige nede, massevis av statlige og kommunale arbeidsplasser der folk driver med unyttige ting som det private aldri kunne ha tjent penger på, pensjonssystemet som binder en til evig tid(ikke mulig å avslutte sosialisme, fordi da slutter barna å betale for foreldrenes pensjon, osv). Sosialistisk kontrollbehov krasjer etterhvert enhver økonomi der sosialister får mulighet til å påvirke(ødelegge). Sosialisme er en ond sirkel – desverre har det vært vanskelig for mange å se hvorfor vi i Norge har klart oss til tross for sosialisme.

  Alle som er bosatt på Norsk jord har en løpende avtale med Staten Norge (IE folket i Norge) om at de aksepterer statens lover, skatter er en del av denne loven dersom man ikke like loven kan man enten endre den, eller dra dit andre lover gjelder, men man kan ikke kreve at man skal få stå utenfor en del av loven dersom man ønsker, da må man jo gi de samme rettighetene til de Muslimer som ønsker Sharia fremfor Norges lover også.

  Jeg har ikke skrevet under på noen slik avtale og jeg er i mindretall, slik at grådige sosialister som liker å tvinge meg kan le hele veien til NAV eller hva annet de bruker pengene mine på. Hvis alle norske lover er riktige, så er vel alle lands lover riktige. Der slike lover eksisterer skal homofile og jøder drepes, kvinner er null verdt og har ingen rettigheter, barn kan bankes opp av pappa, småjenter kan voldtaes, osv. Enten har flertallstyranniet alltid rett og alle lands lover er riktige(verdirelativisme) eller så finnes det en universell standard(som tvangsmennesker selvsagt avviser) beskytter individet.

  Dere har et valg, et som alle liberalister liker å spytte på, men som faktisk er et legitimt valg, da man ikke kan spise sin kake og ha sin kake. Man kan bo i landet Norge og nyte godt av det, men være underlagt enkelte plikter, lover og regler, eller man kan velge emigrasjon til et land der lover og regler passer bedre overens med den overbevisning man har. Dere har derimot ikke lov til å forbli i Norge og dra nytte av fellesskapet, mens dere ikke bidrar, dere må også i dette tilfellet gi opp statsborgerskapet.

  Det er sjelden ondskap demonstreres så direkte som du gjør her, men det er fint, så lesere får se essensen i sosialisme. Hvis slaven trygler om frihet i en sør-stat, så sier slave-eieren retorisk – bare røm, det er slave-gårder i alle retninger. Hvem vil du helst være slave for? Helst vil jo sosialisten at alle verdiskapere skal bli, så de kan fortsette å rane dem. Sosialisme er fascisme light og har funnet noen light-løsninger på de totalitære ideene. Du MÅ ikke jobbe, men hvis du gjør det så raner vi deg for 75%. Du MÅ ikke bo i landet, du får lov å flytte fra alt du kjenner. Og liberalister finner seg i behandlingen, for det er det samme systemet eller verre i stort sett hele verden.

  Dersom dere ikke betaler skatt, er dere skyldige i kontraktbrudd rett og slett.

  Jeg kan bare drømme om at du var den første til å forsøke deg som skatteinnkrever i en liberalistisk stat:)

  Sindre:

  Hvis du sier at ytringsfrihet er bedre enn motsetningen, så er du en etnosentrist som meg.

  Scelerants kommentar
  Dersom det at jeg holder friheten til å si hva man tenker uten å bli sanksjonert av et organisert maktapparat gjør meg til etnosentrist, har jeg ingen problemer med den merkelappen. Jeg synes for øvrig at både Midtøsten og Asia har en mye mer spennende og smakfull matkultur enn Norge, betyr dette at jeg er cuisinist?

  Er det mat eller verdier og filosofi vi diskuterer?

  Politisk korrekthet, kulturrelativisme, altruisme, pragmatisme, kollektivisme, o.l. er forutsetninger for all slags sosialisme. Problemet er skalaen venstre/høyre som ikke gir noen mening. Vi kan feks heller sette opp stor stat versus liten stat og vold versus fred på to akser. Da plasserer alt annet enn liberalisme seg fra ytre venstre mot midten(stat) og så fordeler de seg ovenfra(maks vold – kommunisme, nazisme) og ned til midten(medium vold(FrP). Liberalisme finner du ytterst til høyre, helt nederst.

  Scelerants kommentar

  Jeg hater at jeg må være den som forteller deg at kulturelativisme, altruisme, pragmatisme, kollektivisme og politisk korrekthet er nødvendige for et fundamentalt kooperativt system hvor ting som valuta, eiendomsrett, politi, lover kan eksistere. Uten en grad av disse elementene kan et samfunn ikke eksistere, så forutsatt at man ikke er anarkist, så har man behov for en grad av det du kaller tvang og vold, nemlig statlig kontroll. Dersom man ønsker en rettsstat, så trenger må man jo utøve ”tvang” mot de som bryter loven. Videre må jo lovene bestemmes av noen, så hvem skal bestemme lovene?

  1 Kulturrelativisme er en tankefeil, der den sier at det ikke eksisterer noen universelle rettigheter for individet. Det enhver makt sier om hva slags overgrep den skal begå mot individet, tyrann eller flertallstyranni, er pr definisjon riktig, fordi makten har rett til å utstede lover. Dette er ikke noe annet enn en avansert form for mafiastyre. Mafia vet at det er best å samarbeide, så selvsagt støtter all mafia generell mafia-aktivitet. Statsmafiaen i alle land samarbeider, hvis de ikke skulle komme i en ressurskrig eller få alt for store anfall av kognitiv dissonans.

  2 Altruisme kom med kollektivist-filosofene som la grunnlaget for kommunismen, nazismen og all annen kollektivistisk styggedom. Ideen er at individet skal ofre seg for fellesskapet og den store ideen – uansett hva slags ide dette var. Tvungen enhet var det primære = fascisme. Uten altruisme, ingen mulighet for kollektivistiske massemord. Altruismens ytterste logiske konsekvens er selvmord – altså intet ideal.

  3 Pragmatisme er bare et pent ord for prinsippløshet. Prinsipper er basis for all rasjonell dialog. Uten prinsipper har vi intet filosofisk “språk” å diskutere rundt. Filosofiens
  oppgave har vært å finne svar på de fundamentale spørsmål og problemstillinger. Pragmatister har ødelagt dens formål ved å forenkle den til å skulle handle om å løse akutte problemer her og nå og at det normalt er unødvendig å tenke for mye.

  “En ide eller en teori er av pragmatikerne definert som en plan for handling. Skal
  vi handle må vi først ha en plan, og denne planen er en ide eller en teori. De hevder
  endog at en ide bare har mening dersom den er en plan for handling. Meningen med
  ideen eller teorien definerte de som de praktiske konsekvenser ideen har. En ide som
  ikke er en slik plan, eller som ikke har noen opplagte praktiske konsekvenser, er for
  pragmatikerne fullstendig meningsløs og må forkastes.”
  (Vegard Marthinsen)
  http://www.lulu.com/product/paperback/filosofi-en-innf%C3%B8ring/13844418

  Dere ser det på Scelerants ideer, der han for enhver pris unngår å diskutere prinsipper, men hopper rett til hvorfor han støtter trusler, tvang og vold mot fredelige individer: Han har et mål om materiell likhet og hensikten helliger midlet. Han er pragmatisk med prinsippet om frihet – han hopper glatt over det. En prinsipiell diskusjon om frihet er av null interesse for Scelerant, for han vet antagelig instinktivt at den utelukkende kan stå i veien for hans mål om materiell likhet. Nazister og kommunister tenkte på akkurat den samme måten og alle tvangsmennesker har i all tid tenkt på akkurat samme måten. Vi har en plan og ingen filosofisk diskusjon skal stoppe oss. HANDLING!

  Dialog er et fantastisk ord, men venstresiden har ødelagt dets mening. For venstresiden er prating/tomprat synonymt med dialog. Dialog kan være så mye mer, feks naturlig grensesetting. Dialog med vanskelige folk uten konfrontasjon, uten grensesetting, uten krav, uten klare mål – er bare prating. Rasjonell dialog mellom rasjonelle mennesker er det mest spennende man kan komme borti – når en av hjernene ser at den andres ide er bedre, så gir den seg. Dette var et prinsipp for oldtidens filosofer. Sosialister har ødelagt dette fantastiske verktøyet ved å relativisere alt, slik at ingen har rett. Når ingen har rett og intet kan forstås, fordi objektivitet er umulig, så kan vi likegodt henfalle til

  4 Politisk korrekthet er en måte å forsøke å skape en virkelighet. Man forsøker å tilpasse virkeligheten til kartet, istedet for den motsatte og perfekt logiske metoden å tilpasse kartet til terrenget. Det er ikke noe galt med å forsøke å forandre på ting. Problemet er måten man gjør det på. Eks: Innvandring. Enhver rasjonell person ser at innvandring og integrering ikke fungerer optimalt(underdrivelse). Fremfor å rasjonelt undersøke hvorfor og kanskje sette inn effektive tiltak, i verste fall stanse innvandringen, så velger man å benytte politisk korrekthet. Politisk korrekthet er en gitt sannhet om hvordan ting er – et uforanderlig kart. Den politisk korrekte sannheten om innvanding er at migrering alltid er positivt og det kan aldri være noe galt med det. En falsifisering av ideen som amerikaneres inntog i USA med påfølgende ulykke for indianere er uinteressant – migrering er fortsatt alltid positivt. Skulle det eksistere et problem må det letes etter og finnes et annet sted. Kanskje er det nordmenns velkomst som er problemet, mottakssituasjonen, innvandrernes bagasje på det individuelle plan, manglende økonomisk støtte fra staten, manglende kulturell sensitivitet fra Norge, osv. Politisk korrekthet er en tankefeil som hindrer mennesket i å benytte sin enestående gave – hjernen. Migrering KAN være skadelig i gitte situasjoner(nok en underdrivelse). For å skjerme politisk korrekthet med logikk(irrasjonell logikk) følger man opp påstanden om at migrering alltid er bra med å si at intet er skadelig. Når alle nordmenn nå fraflytter Groruddalen, så relativiserer pk-erne dette og sier at dette bare er et naturlig uttrykk av migrasjon. Brått er konsekvenser som vi normalt ikke ville ha likt, blitt til det normale. Operasjonen er komplett – verden er snudd på hodet av politisk korrekthet, altruisme, kulturrelativisme, pragmatisme, mm. Sosialisters nettverk av tankefeil er flettet tett sammen. Det er de irrasjonelles logikk.

  Dersom man tar et helt direkte demokrati der hver stemmeberettiget person har en stemme, vil jo det si at majoriteten bestemmer lovene, da vil jo 50.1% alltid slå 49.1% og per den definisjonen på ”tvang” og ”vold” du benytter, vil jo det tilsi at man vil ha behov for utøvelse av ”tvang” og ”vold”. Videre så må jo kostnadene ved stemmesystemet, fengsel, politi, og lignende dekkes inn, så hvordan gjør man dette på en upartisk måte uten utøvelse av ”tvang”?

  Nå må det nevnes at din definisjon på vold som virker som ”dersom staten (representantene for alle de andre individene i territoriet) tvinger meg til å holde min del av avtalen” ikke helt er synonym med den volden utøvd av fascismen, av kommunismen, av diverse religioner.

  Det blir omtrent som om definisjonen på voldtekt var ”Dersom en mann er nærmere en kvinne enn 25m”.

  Videre så vil jo det du definerer som ”vold” og ”tvang” utøvd av Statsmakten i et moderne vestlig demokrati, være et mye mindre problem enn vold utøvd av andre enn statsmakten. Liberalismen forutsetter at alle følger dens maxim, problemet er at de som faktisk utgjør en trussel ikke følger prinsippene.

  Av en eller annen grunn tror jeg ikke at militante muslimske ekstremister tar Atlas Shrugged så veldig høytidlig eller at Militante Ny-nazister og Fascister plutselig vil glemme sine ideologier i et liberalistisk samfunn (oxymoron). Tror man virkelig at konservative religiøse og andre sosialt konservative grupper ville synes at det er helt greit med bordeller over gaten fra kirken, et heroinutsalg på hjørnet og nærmest fri tilgang på håndvåpen?

  Sindre:
  Resten av gruppa di frykter IKKE islamismen – de støtter verdenshistoriens største massemigrering av mennesker fra fremmede kulturer – som ønsker å ta knekken på vestlig sivilisasjon. Ikke så mye ønsker de alle det, som at de har det i ryggsekken uten å vite om det. Det blir absurd å henvise til at tyskere var kristne, fordi du ikke finner belegg i kristendommen for slik ondskap. DET finner du i islam. “If good men do nothing, evil will prevail” Er du en god mann? Da stemmer du ikke sosialistisk i 2013 uansett hva du mener om finansiering av velferd. Jeg begynte ikke mitt korstog om å stoppe sosialismen før jeg oppdaget at de støttet islamismen.

  Scelerants kommentar:

  Litt overdramatisert, men la gå for denne gang. Vel, Kainitter, Filistere, alle Egyptiske førstefødte, guds stopping av solen slik at Josva kunne gjøre seg ferdig med slaktet sitt. Drapet på 3000 menn Josva gjorde i guds navn. Gud som deretter bebreider Israelsfolket fordi de ikke drepte flere.

  You should not let a sorceress live. (Exodus 22:17 NAB)

  A man or a woman who acts as a medium or fortuneteller shall be put to death by stoning; they have no one but themselves to blame for their death. (Leviticus 20:27 NAB) (stakkars Lily Bendriss)

  Death to Followers of Other Religions
  Whoever sacrifices to any god, except the Lord alone, shall be doomed. (Exodus 22:19 NAB)

  If a man still prophesies, his parents, father and mother, shall say to him, «You shall not live, because you have spoken a lie in the name of the Lord.» When he prophesies, his parents, father and mother, shall thrust him through. (Zechariah 13:3 NAB)

  Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. «The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him.» (Deuteronomy 13:13-19 NLT)

  If your own full brother, or your son or daughter, or your beloved wife, or you intimate friend, entices you secretly to serve other gods, whom you and your fathers have not known, gods of any other nations, near at hand or far away, from one end of the earth to the other: do not yield to him or listen to him, nor look with pity upon him, to spare or shield him, but kill him. Your hand shall be the first raised to slay him; the rest of the people shall join in with you. You shall stone him to death, because he sought to lead you astray from the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. And all Israel, hearing of this, shall fear and never do such evil as this in your midst. (Deuteronomy 13:7-12 NAB)

  Suppose a man or woman among you, in one of your towns that the LORD your God is giving you, has done evil in the sight of the LORD your God and has violated the covenant by serving other gods or by worshiping the sun, the moon, or any of the forces of heaven, which I have strictly forbidden. When you hear about it, investigate the matter thoroughly. If it is true that this detestable thing has been done in Israel, then that man or woman must be taken to the gates of the town and stoned to death. (Deuteronomy 17:2-5 NLT)

  Sindre:

  Å dyrke fred og frihet for individet er idioti? Å si nei til vold som prinsipp er idioti? Jeg skjønner essensen i Rands filosofi og liberalisme generelt og jeg støtter den som den mest overlegne tanke som noensinne kan bli å finne uansett hvor lenge jorden skulle eksistere. Det eksisterer intet bedre enn fred og frihet for individet. Normen sosialister følger er tvang og den ideen er eldgammel.

  Scelerants kommentar:

  For kommunister var jo kommunismen ideen som skulle være Utopia, Randisme kan ikke fungere, og har like store negative konsekvenser. Som jeg har sagt, ideen om ”fred og frihet” er fin den, problemet er at dersom fred skal eksistere må det finnes lover som straffer de som bryter freden, de som bestemmer lovene utøver tvang mot de som er uenige med lovene (jeg håper ikke liberalismen er basert på at alle har eksakt samme syn på alt, det høres jo ganske så kollektivistisk ut).

  Ganske grunnleggende, så vil 100% individuell frihet bety at hvert individ kan gjøre akkurat det individet ønsker. Liberalismen reduserer dette til ”ethvert individ kan gjøre som det vil, så lenge det ikke skader andre individ” noe som er litt tvilsomt i alle former jeg har lest det, da som du viser her mye kan defineres som vold eller tvang dersom man ønsker og det. Full individuell frihet betyr at de som ønsker å true, tvinge eller presse et individ kan gjøre det, liberalisme sier at man ikke kan presse, tvinge eller true et annet individ.

  Hvordan kan som jeg har sagt 3 ganger nå, lover eksistere, og hvem bestemmer lovene?

  Sindre:

  Ungdommene får noe for jobben og skal selvsagt ikke ha noe før de har gjort jobben. Staten kommer og raner oss og gir oss kanskje noe tilbake hvis den føler for det. Hvis det ikke passer staten å passe på at kvinner ikke blir voldtatt selv om den både nekter dem å forsvare seg selv OG har ranet dem for penger for å passe på dem, så er de ikke særlig plaget av dette. En privat institusjon som ikke leverte tjenesten hadde gått konkurs ganske fort. Praktisk for staten at man ikke har noe valg annet enn å bli ranet for elendige tjenester.

  Scelerant:

  Du får politi, helsetjenester, veier, rettssikkerhet, og en hel del annet. Man kan jo trekke frem voldtektene i Oslo, men sant og si er jo kriminalitetsraten ganske mye lavere i Norge enn i de fleste andre land, man kan jo ikke forvente 0 kriminalitet (bortsett fra i din fantasi om et liberalistisk samfunn).

  Igjen, flytt til et annet land hvor du føler at dine interesser er bedre ivaretatt. Problemet med private tjenestetilbydere er nettopp muligheten for konkurs, kan jeg stole på at et privat forsikringsselskap ikke forsøker å snike seg unna betaling, slik at jeg må kjempe en økonomisk kamp mens jeg kjemper en kamp om mitt liv? Kan jeg stole på at selskaper ikke jobber sammen for å maksimere profitt fremfor reel konkurranse?

  Sindre:

  Statlige privilegier som lisenser til noen få “venner” hjelper godt til når kriminalitet skal iverksettes. Hvis det ikke hadde vært forbudt pga statlige forordninger å etablere konkurrerende virksomhet, så hadde det vært lettere for de som mislikte systemet å etablere seg. Dette er akkurat som idag – staten lager reguleringer og favoriserer noen, som ender opp med monopolsituasjon. Først ødelegger den det naturlige markedet og deretter må den forsøke å reparere de problemer den allerede har forårsaket.

  Scelerants kommentar:

  Hvilken idealisme, tror du virkelig dette ikke ville skje i et liberalistisk samfunn? Jeg håper du har endret mening etter at du har lest min forklaring på hvorfor man trenger en lovgivende makt dersom et marked i det hele tatt skal eksistere, og at det naturlig da følger at sterke interesser kan korruptere lovgivende og utøvende makt.
  Grunnen for eksistensen av en stat er beskyttelse, grunnlaget for beskyttelse er lover, grunnlaget for funksjonen av lover er opprettholdelse av lover, grunnlaget for opprettholdelse av lover er tvang (per din definisjon).

  Sindre:

  Neida – dette er en helt objektiv definisjon på tvang. Tvang uten pisk(fengsel, ran, vold, mord) vil aldri fungere. All tvang må starte med trusler, slik at man slipper å drive med vold mot alle. Sauene lærer etterhvert å akseptere sauetilværelsen. Men ikke alle:)

  Scelerants kommentar:

  Ja, den setningen var svært dårlig konstruert av meg. Randister utvider begrepet tvang til å inkludere ting som ikke normal blir sett på som tvang. Dessverre så gjør dette doktrinen vanskelig i en diskusjon fordi Randister som Religiøse står fritt til å bestemme hva som teller som tvang og hva som ikke teller som tvang.

  Sindre:
  Greenspan har hoppet ideologisk rundt. Frittalende før og etter sentralbankperioden, men når han altså er sentralbanksjef, så er han IKKE liberalist. Rand og liberalister avviser monopol på penger, inflasjon(staten stjeler fra befolkningen i tillegg til skatt), utvanning av gullet(pengetrykking), osv. Her tar du altså feil. Å stjele milliarder er mulig pga tilgangen på billige penger = pengetrykking, privilegier, vekstbasert låneøkonomi(FIAT-penger). Når Greenspan var sentralbanksjef måtte han være tilhenger av Keynes-idioten som alle europeiske økonomier nå går til grunne etter å ha fulgt. For noen er det logisk at gjeld må betales tilbake, men ikke alle skjønner dette enkle poenget.

  Scelerant:

  Saken er at selv Ayn Rand levde ikke etter sin egen ideologi, da hun var kreftsyk tok hun gladlig i mot penger fra staten under sitt fødenavn. Det som er interessant her er jo at penger faktisk har sin verdi nettopp fordi vi alle er enige om at de har en verdi, for dette kreves et samfunn. I blant trenger man pengepressene for at kapitalismen ikke skal ta livet av seg selv, ved å samle all kapital hos minst mulig mennesker. Du kan spørre de fleste økonomer om dette lite kjente faktumet om kapitalismen.

  Sindre:

  Kan du forklare hvordan min familie ranet din ved å
  1 Etablere en bedrift
  2 Investere masse penger og dermed risikere mye
  3 Investere masse tid for fremtidig inntjening
  4 Tilby deg jobb – HELT FRIVILLIG
  5 Sette opp en arbeidskontrakt og betale deg lønn SOM DU IKKE VILLE HA HATT HVIS DU IKKE HADDE DENNE JOBBEN

  Alle som sier at ansettelse er HELT FRIVILLIG har aldri vært i en dårlig jobbsituasjon over lengre tid, dersom man kan velge bort prinsipper eller sult, velger de fleste bort sulten. Bare se på dere liberalister, dere kan flytte til et mer liberalistisk land men dere gjør det ikke, hvorfor det egentlig? Er det fordi dere har familie, venner, en tilknytning til hjemstedet deres? Er det fordi det koster mye å flytte, man må kanskje endre sin livsstil, og lignende, fordi disse grunnene er mye av grunnen til at det sjelden er helt frivillig at man tar en jobb.

  Nå, tankegangen om ranet er mye inspirert av Thomas Paine og ”Agrarian Justice” http://www.ssa.gov/history/paine4.html

  Sindre:

  Joda, det er du. Sosialisme er den tvangen du liker å bruke mot meg når du stemmer på de som raner meg. Du bruker staten som proxy fordi du er for feig til å rane meg selv

  Nei, sosialisme er et økonomisk system eller en politisk ideologi det du snakker om her er DEMOKRATI.

  Sindre:
  Liberalister vil ha politi, slik at den sterkestes rett = mafia ikke skal gjelde. Jfr Mexico.

  Scelerants svar:

  Hvem bestemmer hvilke lover som skal gjelde? Majoriteten eller Minoriteten, i begge tilfeller vil en gruppe utøve tvang mot resten av befolkningen, noe som i følge deg er mot dine prinsipper. Hvordan skal vi betale for politiet, hvordan skal vi betale for den staten vi må ha for å kunne lage og opprettholde lover?

  USA er et sosialistisk land – høye skatter, masse kriger og vold, intervensjon, sosialt sikkerhetsnett, statlige privilegier, pengetrykking, osv

  Man kan jo krangle om det. Jeg har fremdeles ikke fått noen god argumentasjon fra deg om hvordan freden skal opprettholdes med mindre 100% av befolkningen har den eksakt samme tolkingen av prinsippene til liberalismen som du har.

  Sindre:
  Det kalles fascistisk/korporatistisk = statlig/privat samarbeid. Sosialistene har fjernet seg fra personene og navnene(Hitler, Mussolini, nazisme, fascisme), men har beholdt ideene. 95% av politikken er likt mellom økonomien i sosialisme, nazisme og klassisk fascisme. Tyskerne tapte krigen, men vant verdikampen.

  Scelerants svar:

  Vel, det eksisterer jo forskjeller innen sosialisme, i motsetning til din individualist ideologi basert på at alle er ”The Borg” fra Star Trek. ”Vi er alle unike individer, som alle tenker helt likt”. Skandinavisk sosialdemokrati er til fascisme som USA er til din fantasi om et liberalistisk land.

  Sindre:

  Norge er oljesmurt og vil gå i sterkt fascistisk retning når økonomien daler.
  Spørsmål til deg: Hvorfor misliker du islamistisk tvang som fungerer for dem, mens du liker sosialistisk tvang? Vitner ikke dette om dobbeltmoral at du liker bare din egen tvang, men ikke andres tvang?

  Scelerants svar:

  Som jeg sa til deg i mitt svar til deg på min blogg, så må man se konsekvensialistisk på det. Religiøs tvang har hindret menneskelige fremsteg med flere hundre om ikke tusen år, skandinavisk sosialdemokratisk ”tvang” har gitt oss verdens beste land og bo i.

 7. Sindre Rudshaug sier:

  Scelerant.

  Jeg er lite interessert i å diskutere metode, men tar det kort. Bare for å få avklart: Angående lover. Jeg vet ikke om det er en stråmann du diskuterer med eller om det er meg og at du har misforstått liberalisme. Liberalismen forutsetter en rettsstat. Det burde besvare dine to sider med innsigelser om at et lovløst samfunn ikke vil fungere. Det du kanskje tenker på er anarki. Liberalister er oftest ikke anarkister, selv om anarkister også har sin løsning på hvordan å sikre privat eiendomsrett.

  Hvem skal lage lover? Et godt spørsmål. I en liberalistisk stat, et minarki er det få offentlige oppgaver. Rettsvesen, politi/hær, utenrikstjeneste. Administrasjonen er upolitisk, fordi de er bare satt til å følge lovene og de har ingen penger å bruke på privilegier til grupper eller enkeltindivider. Lovene er altså sjefen. De mest grunnleggende lovene i et minarki er paragraf 1: Du skal ikke skattlegge. 2: Du skal ikke legge hindringer i veien for privat initiativ. Alle andre lover er detaljerte varianter av disse to lovene. Innenfor disse lovene kan sosialister samles og danne frivillige fellesskap, der de lever på NØYAKTIG samme måte som i dag, BORTSETT fra at de ikke kan tvinge med seg minoritetene som ikke ønsker å være med. Hvem som lager lovene og hva demokratiet benyttes til skal jeg komme tilbake til.

  Jeg har lest den lange teksten din. Alt er varianter rundt det samme temaet og jeg oppsummerer deg kort slik jeg leser deg: “Tvang er best for alle, for vi må følge loven som flertallet har bestemt og jeg ser ingen mulighet for fredelige og frihetlige løsninger – normen må være tvang.” Noe å legge til?

  Du gjør den samme feilen som alle tvangsmennesker og alle tvangsideologier har gjort siden tidenes morgen. De har en oppfatning om at individet på en eller annen måte skylder staten/kollektivet/teokraten/kongen/tyrannen/ideen ett eller annet fordi de bor i et område eller et område definert som en stat. Der du bor har du lokal gjeld i tid og rom, enten du skylder penger i Norge, seksuelle tjenester i Pakistan, folkemordoppdrag i Tyskland, selvmordsoppdrag i Irak, slavetjenester i Egypt, livegenskap i middelalderen, osv. Fellesnevneren er ideen om at individet har en gjeld/skatt til kollektivet bare fordi det eksisterer. Etter at kollektivet har etablert ideen om gjeld er det detaljer som avgjør hva slags gjeld og hvor mye gjeld individet ble født med. Det eksisterer ingen vesensforskjell mellom de ulike tvangskollektivistiske ideene, bare nyanser for hva slags skatt man må betale. Det er det samme prinsippet uansett hva slags gjeld man har. Noen mener at de har retten til å tvinge noen andre med på noe de andre ikke ønsker å være med på. Dette eksisterer også på individnivå der noen mennesker mener at andre mennesker skylder dem noe: Lojalitet, sex, underkastelse, bli banket opp, osv. Den aller mest fundamentale essensen i ethvert menneskesyn er om man mener at man har rett til å gå imot andres vilje eller om man mener at alle individer bestemmer over egen kropp, egen tid og egne produkter. At man eier hodet og hendene sine og alt det som hodet og hendene produserer. Noen mener sågar å eie andres kjønnsorganer. Tvang eller frihet – det er essensen.

  Jeg tror vi må gå mer grunnleggende til verks – skrelle løken litt. Kanskje noen konkrete spørsmål kan ta oss videre:

  Vi hopper tilbake til småsamfunnet, så vi får reflektert litt.

  Har ett individ gjeld til et annet individ hvis de er de eneste individer i mils omkrets? Har det gjeld til noe annet?

  Kan to individer kreve noe fra et tredje individ?

  Når pådrar individet seg gjeld?(den gjelden du snakker om som alle i storsamfunnet har til staten/kollektivet/noen) Ved hvor mange antall individer, ved hvor stort samfunn, ved hvor langt fremskredet samfunn(økonomisk).

  Hva slags gjeld er rett og hva slags gjeld er galt ifølge deg?(seksualgjeld, pengegjeld, terrorgjeld, andre former for selvofring) Kan du forsøke å begrunne dette objektivt – det vil si utifra noe annet enn DITT private syn på rett og galt? Du får kanskje ta utgangspunkt i noe annet enn naturretten og menneskets natur, da begge avviser dine tanker.

  Har flertallet ALLTID(i absolutt forstand) rett? Hvis ikke, når har de rett og når har de feil – gjerne eksempler.

  Vi to er 100% enige i at negative lover skal beskytte individer mot kriminelle(mot svindel, fysisk vold, mord(gjentagelse), osv) Innlysende nok har disse lovene fundament i ideen om selvforsvar. I tillegg vil du ha positive lover som gjelder skattinnkreving og reguleringer. Hvilket fundament baserer du disse lovene på? Flertallet?

  Negative lover sikrer en mot kriminelle. Positive lover betyr at man skylder noen noe, bare fordi de trenger det. Hvor kom denne retten fra? Kan jeg kreve noe fra andre individer fordi jeg ikke klarer å produsere noe selv? Hvor fikk jeg denne retten fra og hvor stor rett har jeg på deres eiendeler? Er det slik at bare jeg får flertallet med meg, så kan jeg ta fra dem det de skylder meg? Er det jeg selv som bestemmer hva de skylder meg? Er staten noe annet enn en proxy i denne sammenheng – en forlengelse av meg, eller er den en egen organisk enhet, slik som Hitlers stat og kollektiv?

  Motivasjon
  Det eksisterer vel knapt bedre motivasjon enn den troende har når de tvinger og dreper for fote. Godet du får er å slippe helvete og sitte med gud i himmelen til evig tid. Intet slår dette målet. Problemet er at ikke alle deler eller tror på målet. Ikke alle deler sosialist-målet om likhet for alle heller. Det som er interessant er at du totalt avviser religiøs tvang, men 100% støtter din tvang som har et liknende mål: Utopia. Liberalismen har som mål frihet NÅ, ikke en eller annen perifer lykke der fremme som ingen har sett eller som noen ikke ønsker å være en del av. Er det utopisk for en burmeser å kunne oppnå frihet? Liberalister kjemper mot all tvang og undertrykkelse, sosialister kjemper FOR sin egen tvang, sine egne trusler, sin egen vold og MOT andres liknende ideer. Er det motivasjonen om å hjelpe andre som gir rett? Gud ga prester retten til å kontrollere individer, fordi de har rett motivasjon(gjøre alle kristne). Hvem ga sosialister den samme retten? Den høres nesten gudegitt ut for meg, for den har ingen rot i virkeligheten slik jeg ser det, bare i hodet på sosialister.

  “Norge er oljesmurt og vil gå i sterkt fascistisk retning når økonomien daler.
  Spørsmål til deg: Hvorfor misliker du islamistisk tvang som fungerer for dem, mens du liker sosialistisk tvang? Vitner ikke dette om dobbeltmoral at du liker bare din egen tvang, men ikke andres tvang?

  Som jeg sa til deg i mitt svar til deg på min blogg, så må man se konsekvensialistisk på det. Religiøs tvang har hindret menneskelige fremsteg med flere hundre om ikke tusen år, skandinavisk sosialdemokratisk ”tvang” har gitt oss verdens beste land og bo i.”
  Ja, etter litt prøving og feiling i det 20. århundre med noen hundre millioner drepte under sosialismen har vi klart å nå et greit nivå i dagens Norge. Hensikten helliger midlet. Husk at du mener dette, hvis det da ikke bare gjelder i akkurat denne saken? Vi avviser prinsippet om individets rett på egen kropp, for det ser ut for noen(sosialister) som om middelveien fungerer. Hvis norsk økonomi skulle svikte katastrofalt, slik alle økonomier i stort sett alle sosialdemokratiske stater i Europa opplever – vil du da avvise sosialisme som prinsipp, eller har sosialismen alltid rett – uansett konsekvens? Det var også denne gangen noen som ikke klarte å gjøre det riktig, men vi klarer det neste gang, bare de rette folkene styrer?

  Norge har sikkert gitt sosialister verdens beste land å bo i, der de får utøve sin kriminelle virksomhet med god samvittighet, akkurat som slaveeiere i alle tider har hatt god samvittighet, for det fungerte jo så bra for alle:)

  Det får holde. Nå er det helg:)

 8. Sindre Rudshaug sier:

  Jeg har begynt på den lange prosessen å bruke Scelerants lange innlegg til å illustrere sosialismens mange tankefeil. Jeg tar det skritt for skritt, så vi kan gå litt dypere inn i de enkelte feilene og eventuelt dypdykke inn ved behov. Dette er spennende, for kampen står mellom rasjonalitet og frihet mot irrasjonalitet og ufrihet. Alle som skal tvinge andre på en eller annen måte er heldigvis nødt til å gjøre intellektuelle krumspring eller rett og slett grove tankefeil som kan påvises ved å ta det ned på et helt grunnleggende nivå.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s