Inn i hodet på islamkritikeren Sindre Rudshaug

Jeg har nylig deltatt i en radiodokumentar der tema har vært islamkritikeren som individ. En svært nyansert og reflektert journalist, Kjetil Saugestad har satt meg sammen med ulike mennesker for å foreta en reise. Det var en nyttig erfaring for begge. Jeg skriver denne korte klargjøringen av mine standpunkter, i tilfelle noen som har hørt dokumentaren lurer på hva slags syn jeg har på islam og debatten rundt. Jeg tar opp ulike tema som interesserer meg og som kanskje kan interessere andre. Hvis det dukker opp interessante kommentarer, så vil jeg vurdere å svare. Stråmenn blir ikke besvart uansett. Ideene mine som står her er det jeg står for. Hvis man lurer på noe, så formulerer man et spørsmål. På denne tråden diskuteres ideer, ikke mennesker. Jfr Frk Roosevelt.

Ansvar for andres handlinger
Etter 22.07 har venstresiden forsøkt å innbille noen at diskusjon rundt og kritikk av politisk islam kan eller må føre til vold. Ideen er at venstresiden må få lage rammer for hva vi skal kunne og hva vi ikke skal kunne snakke om hvis vold skal unngås. I realiteten er dette intet annet enn ennå en sten i venstresidens fascistiske byggverk, der de forsøker å definere hva vi skal få lov å mene og diskutere. Argumentet tilhører psykopaten: «Når du sier sånn, så må jeg gjøre sånn». Venstresidens determinisme står mot de liberales individualisme, der alle individer er ansvarlige for SINE handlinger, ikke for andres handlinger.

Advokat Lippestad holder alle islamkritikere kollektivt ansvarlige for ABBs handlinger. Hvis slike useriøse mennesker som Lippestad, etc snart kan begynne å linke til sitater der vi islamkritikere oppfordrer til massedrap på barn og ungdommer på Utøya, så kan dette bli noe mer enn vanlig venstrepropaganda. Nazistene drev også med propaganda. Er venstresiden nazister fordi de gjør akkurat som nazistene? Forsøk å skille snørr og barter! Skal debatten kunne kaste av seg noe som helst, så må den litt lengre opp av kjelleren enn dette.

Godwins lov
En av venstresidens mange hersketeknikker er Godwins lov. Jeg avviser Godwins lov som universell, fordi vi ikke mot bedre vitende kan hevde at det i tid og rom ikke kan eksistere ondere ideologier. Kommunismen og islamismen er begge eksempler på at Godwins lov er utdatert. Desverre demoniserte vi ikke kommunismen, dengang vi med rette demoniserte nazismen og fascismen. Pga dette har vi voldsromantiske marxister i alle samfunnslag og det er vel nesten en hedersbetegnelse å være marxist/kommunist på slike steder som Blindern. Marxister og nazister er samme ulla.

Hva er islam?
Dette enkle spørsmålet går til roten av diskusjonen rundt islam-kritikk. Den ene siden påstår at islam er hva muslimer sier at det er. Dette fører til evige diskusjoner og artikler om hva en eller annen muslim-ekspert sier og dette leder videre til diskusjonen om denne muslimen er moderat eller ekstremist. Å bruke muslimer for å definere islam er muslimologi – en gren av sosiologi.

Hvis man ønsker å sjekke ut hva politisk islam er, sett fra en kritisk synsvinkel, så bør man starte her: CSPIPUBLISHING.COM og her: POLITICALISLAM.COM. Politisk islam er den delen av islam som ikke-muslimer må forholde seg til. Kjært barn har ofte mange navn, men selv om politisk islam ikke er meg kjær, så har også den mange navn. Vi kan kalle den islamofascismen, den islamske politiske doktrinen eller islamismen.

Å bruke muslimer til å definere islam avviser årsak og virkning. Den islamske doktrinen er årsaken og muslimer er virkningen. Den islamske doktrinen fører til muslimer, muslimer fører ikke til den islamske doktrinen. Islam betyr underkastelse(ikke fred) og muslim betyr den som underkaster seg. Dette etablerer årsak og virkning. Muslimer underkaster seg islam, ikke-islam underkaster seg muslimer, islam underkaster seg intet.

Muslimologi er ingen pålitelig metode fordi den er en gren av sosiologi og har sosiologiens begrensninger. Hvor mange muslimer må man spørre, hvilke tror du på ved selvmotsigelser, osv. Sosiologi er synsing, ikke forskning. Sosialister bruker denne tilnærmingen fordi de avviser at det eksisterer objektivitet.

Det viktigste: Hvis en muslim er uenig med Koranen og Sunna(det Muhammed sa og gjorde), så tar han feil. Hvis han er enig med Koranen og Sunna så er han overflødig. Den eneste muslimen som virkelig teller er Muhammed. Det eneste troverdige svaret får man fra doktrinen utledet fra Koranen og Sunna

Fordi det ikke gir noen mening å studere muslimologi for å forstå islam, gir det heller ingen mening å studere muslimers tolkning av islam for å forstå islam. De eneste troverdige svar på spørsmål om hva islam er finner man i den islamske doktrinen.

Islam er basert på Allahs ord(Koranen) og Sunna(Muhammeds liv og tradisjon). Koranen utgjør 17% av den totale doktrinen og Sira og Hadith utgjør de resterende 83%.

Sunna er Muhammeds perfekte tolkning av Koranen og hans perfekte eksempel for alle muslimer. Nødvendigheten av Sunna finner man i mer enn 40 vers i Koranen som sier at de som ikke følger Muhammeds eksempel ender i helvete. I tillegg finner man mer enn 30 vers som kommanderer muslimer å følge hans eksempel.

De venstrevridde løper ilende til for å forsvare islam med påstanden om at tolkninger må være tillatt. Følger vi en slik logikk, så kan andre på samme måte påstå at nazismen egentlig var en fredsideologi, men ble feiltolket av et lite antall ekstreme. Les alle skriftlige dokumenter på samme måte og krev en forklaring hvis ideer i noens skrifter totalt strider mot menneskerettighetene og den vestlige sivilisasjonen. Det finnes ingen praktiske eller prinsipielle skiller mellom religiøs politikk, sekulær politikk og kulturell politikk. Politikk er summen av hva og hvordan vi skal tvinge andre til å underkaste seg våre ideer.

Hva er viktig for ikke-muslimen?
Ordet «kafir» oversettes til «ikke-troende», men dette er ikke korrekt. En ikke-troende er en nøytral term, mens ordet kafir defineres på en helt annen måte i koranen. Ordet er i alle sammenhenger brukt på en svært nedvurderende måte. Kafir er ikke nøytralt, men defineres mye nærmere ordet «undermenneske». Kafirer er undermennesker, men kan bli mennesker ved å underkaste seg islam.

Intet man finner i trilogien av grunntekster som bare gjelder muslimer er av interesse for en islamkritiker. Hvordan ber en muslim, hvordan vasker han seg, hvordan pusser han tennene sine? Islam har regler for alt dette, men det rent religiøse aspektet ved islam, det upolitiske, det som aldri vil kunne plage en kafir – det trenger islamkritikere ikke å bry seg med. Dette er det naturlige rommet vi anerkjenner for muslimers religionsfrihet. Den religiøse og kulturelle delen som bare gjelder for muslimer. Islamkritikere bryr seg bare med hvordan islam interagerer med kafirer, som feks jihad. Politisk islam er måten islam behandler kafiren.

Det er overraskende hvor stor del av den islamske doktrinen som omhandler kafiren, altså politisk islam. 61% av Koranen er viet kafiren og alt er negativt. Mekka-delen av Koranen som en gang var nøytral har blitt byttet ut/nedvurdert(abrogated) med Medina-delen som er hatefull. 75% av Sira omhandler kafirene. Bare Hadith dreier seg for det meste om muslimer, med bare 20% av Sahih Bukhari(den mest autoritative) som dreier seg om jihad. Jihad er 97% vold og 3% selvutvikling.

Nå kan vi diskutere islam og islamkritikk uten å gå inn på den religiøse delen – vi kan holde oss til alt det politiske som rammer kafiren. Dette frigjør oss fra politisk korrekte restriksjoner som feks nedvurdering av folks private tro.

Bedrag og svik
Islamsk etikk er basert på dualisme. Det eksisterer ett sett regler for muslimer og ett sett for kafirene. Islamsk dualisme gir rom for bedrag og svik.

Når det å ikke fortelle hele sannheten(kitman) og det å direkte lyve og bedra(taqiyya) kan fremme islam så er det rett handling. Muslimer skal ALDRI si noe som kan ramme islam. Doktrinen om å fremme islam med kitman og taqiyya kommer fra Hadith.

Sannhet
Noe som ikke er sant er ikke alltid en løgn i islam
«Bukhari 3,49,857 Mohammed: «A man who brings peace to the people by making up good words or by saying nice things, though untrue, does not lie.»

Ordet fred i islam forstås som islamsk fred, dvs når alle andre uislamske ideer er utryddet med vold. Kommunismen, nazismen og fascismen har liknende ideer om at det vil bli fred når alle fiendene er utryddet. Totalitære doktriner går ikke så godt sammen med demokrati.

Bedrag
«Bukhari 5,59,369 Mohammed asked, «Who will kill Ka’b, the enemy of Allah and Moham-med?» Bin Maslama rose and responded, «O Mohammed! Would it please you if I killed him?» Mohammed answered, «Yes.» Bin Maslama then said, «Give me permission to deceive him with lies so that my plot will succeed.» Mohammed replied, «You may speak falsely to him.»

Det finnes mange hadith som danner grunnlaget for kitman og taqiyya. Gjør et nettsøk.

Det er svært enkelt å møte kitman og taqiyya på nett i Norge med norske muslimer. Jeg bruker ofte dette hadithet fra den mest anerkjente og respekterte Hadithsamler: Sahih Bukhari:

Sahih Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 137
Narrated Abu Said Al-Khudri: We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah’s Apostle about it and he said, “Do you really do that?” repeating the question thrice, “There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.”

Hadithet bekreftes av #2 på lista over troverdige Hadithsamlere, Sahih Muslim.

Sahih Muslim, Book 008, Number 3371
Abu Sirma said to Abu Sa’id al Khadri (Allah he pleased with him): 0 Abu Sa’id, did you hear Allah’s Messenger (may peace be upon him) mentioning al-’azl? He said: Yes, and added: We went out with Allah’s Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi’l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing ‘azl (Withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid-conception). But we said: We are doing an act whereas Allah’s Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah’s Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born.

Man kan verifisere at muslimer selv anerkjenner hadithene og ordlyden her: http://www.dailyhadithonline.com/, eller her: http://www.searchtruth.com/, eller her: http://bukharishareef.blogspot.com/, eller her: http://hadithcollection.com/, eller her: http://cmje.org/

Muslimer vil ofte avvise at Muhammed ga sine menn instruksjon i hvordan de skulle voldta sine kafir-slaver for at prisen skulle holde seg oppe. De starter ut med å kalle det for jødevers eller løgner fra oss kafirer. Dette er enten tegn på manglende kunnskap eller kitman. Deretter dokumenterer jeg at verset er autentisk og tilhører islams grunntekster. Da blir jeg enten henvist til en imam eller forklart at det som står i versene ikke betyr det som faktisk står der svart på hvitt. Muslimen har problemer:

1 De kan ikke bekrefte at Muhammed drev med slavehandel og voldtekt som krigsstrategi, for det fremmer ikke islam.
2 De kan ikke benekte hadithet, for da er de frafalne og må dø i henhold til islamsk lov. Såfremt ingen truer en muslim på livet kan han ikke benekte islam.
3 De har bare to alternativ igjen: kitman eller taqiyya. De kan nå enten forlate diskusjonen og kalle deg en slem person som poster deres egne grunntekster hadith på nett(kitman) eller de kan bortforklare og snakke om tolkning, ute av kontekst, osv(taqiyya). Jeg har ingen problemer med at muslimer fortsetter å være muslimer, jeg bare lurer på hvordan de forener ideen om å være gode mennesker med ideene fra Muhammed og islamofascismen.

Jeg leser islams grunntekster nøyaktig slik jeg leser alle andre kulturelle eller politiske tekster – slik de står skrevet. Det eksisterer ingen prinsipielle eller praktiske forskjeller mellom de ulike ideene. Nazismen ble ikke feiltolket av en liten gjeng ekstreme tyskere, nazismen var svært tydelig både i tekst, tale og handling hva som skulle skje. I islam finner vi ideene i Koranen, i Sira, i Hadith, i Muhammeds praksis(islams fremste tolker), i de rettslærdes utledninger, opp gjennom historien og i dag. Troende søker selvsagt å beskytte sin tro, men det kalles altså kitman eller taqiyya – ideene finner man igjen hele veien i den islamske politiske doktrinen. Og dhimmiene trår beskyttende til, selv om de ofte ikke vet hva det er de beskytter.

Islams motstandere over hele verden
Jeg vil minne på at islam startet med Muhammed på 600-tallet. Før dette tidspunkt eksisterte det intet islam. Områder som idag er islamske(57 stater) var dengang buddhistiske, hinduistiske, kristne, jødiske, persiske, kabylenske, osv. Fra Muhammed og frem til idag har mange av disse statene byttet ut opprinnelig tro med islam. Det kan bare ha skjedd på to måter: 1) Frivillig konversjon fordi man syntes islam var mye bedre enn det man hadde før(Mekka-metoden). 2) Voldelig konversjon, der man hadde valget mellom å leve som undermenneske/kafir, bli drept eller konvertere(Medina-metoden). Begge deler har helt sikkert funnet sted,men islamkritikere antar at metode # 2, Medina-metoden har vært mest benyttet, da den viste seg å være over 1000 ganger mer effektiv enn Mekka-metoden. I Mekka brukte Muhammed 13 år som fredelig profet på å skaffe seg 150 følgere. I Medina brukte han 9 år som voldsmann, hærfører og politiker på å underlegge seg 150 000 mann og dermed hele Arabia. Den voldelige Medina-metoden som Allah og Muhammed anbefaler fremfor Mekka-metoden er over 1400 ganger mer effektiv. Dette vet muslimer.

Når prosentandelen muslimer i tidligere ikke-muslimske områder nærmer seg 100% kan man trygt anta at MYE vold over mange århundrer har vært inne i bildet. Likevel eksisterer det stort sett overalt små lommer av ikke-muslimske grupper som holder stand mot undertrykking, vold og drap. Jeg vil rette oppmerksomheten mot disse gruppene, selv om mine kunnskaper om dem desverre er begrenset. De fleste har fått med seg de kristne kopterne i Egypt, men mange har kanskje ikke hørt om kabylerne?

Kabylia
En av kulturene som fortsatt klarer å holde ut mot islamofascismen er berberne i Kabylia(algerie). Et område som har kjempet lenge for sin egen identitet – et område som trenger en utstrakt hånd fra de virkelige anti-fascistene i Europa – vi som står opp mot islamsk overherredømme. Jeg vil oppfordre leserne til å sette seg inn i Kabylias skjebne og alle andre lommer av ikke-muslimer som lever som undermennesker i den islamske verden. Dette er våre sanne venner i kampen mot politisk islam, mennesker som trenger å få høre at mange av oss i vesten står sammen med dem i kampen og at vi skal slå tilbake politisk islam og frigjøre ikke-muslimene. Politisk islam vil bli nedkjempet når majoriteten av vesterlenninger våkner fra dvalen. Som i alle andre sammenhenger forskes det lite på islams mange ofre, for alle ofre for islam nedtegnes i den politisk korrekte kategorien «enkelthendelser».

Sudan
http://kabylia.wordpress.com/2011/12/09/hvem-lider-mest-av-det-anti-israelske-fn/

De islamske menneskerettigheter
Det er mulig å forstå hva islams essens er utifra mange ulike kilder: Islams grunntekster, de islamske rettslærde siden Muhammed, den islamske historien med vold og erobring, det dualistiske menneskesynet, terroren i nyere tid(17500 terrorangrep siden 11.09.2001 på http://www.thereligionofpeace.com/) og dagens utvikling. Jeg har også funnet det svært nyttig å sammenlikne de islamske «menneske»rettighetene med de universelle menneskerettighetene. Du finner dem her:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html    og her:
http://www.un.org/en/documents/udhr/

En liten teaser
Allerede i artikkel 1a) finner man at: «All human beings form one family whose members are united by their subordination to Allah…»

Man er ikke menneske før man har underkastet seg Allah. Dette går igjen i alle de islamske grunntekstene, der kafirens ikke-menneskelige tilstand danner grunnlaget for å plage dem inn i islams rekker. Kafirer har ingen verdi utover at de kan være slaver for muslimene eller bli muslimer/slaver for Allah. Kafir-kvinner kan i tillegg brukes til sex.

Ytringsfriheten
I menneskerettighetenes paragraf 30 har ytringsfriheten en logisk avgrensning. Den sier at intet i menneskerettighetene kan brukes mot menneskerettighetene. Man kan feks ikke påberope seg ytringsfriheten til å true noen eller oppfordre til vold. I en rettsstat har ingen behov for å true andre eller lov til å begå vold, så vi har intet mistet. Fascismens mange venner vil alltid se på ytringsfriheten som en pest og en plage uansett om den plager en selv eller ens venner. Venstresidens islamistiske venner er plaget av islamkritikere og deres stadige opplysning om hva islam er og hva den gjør. Da mange på venstresiden oppfatter seg som allierte med islamofascistene er det også naturlig at de jobber for å begrense ytringsfriheten for å hjelpe vennene sine.

Initiering av tvang
Den vestlige verden har kommet langt i sin sivilisasjonsbygging. Det gjenstår ennå et stykke før vi får frigjort oss fra kollektivismens parasittiske grep. Desverre er majoriteten av mennesker sosialister i sitt vesen, der de ønsker seg trygghet på bekostning av andres fred og frihet. De ser ikke at essensen i denne ideen ikke skiller seg fra andre fascistiske ideer som forsøker å tvinge andre med på sine private kulturelle, religiøse eller politiske prosjekter. I vesten har vi mange steder kommet dithen at vi innser at privat tro og privat kultur er privat kunnskap og derfor ikke kan benyttes som grunnlag for lover som gjelder alle i en stat. En dag innser vi at alt annet grunnlag enn individets negative rettigheter er privat kunnskap som heller ikke kan brukes mot alle.

Vold
Det ikke-prinsipielle som skiller sivilisasjon fra politisk islam er at vi avviser dogmer. Selv sosialister er åpne for at individer må få leve fritt, dersom et flertall skulle mene det. Ved å avvise dogmer fjerner vi også det logiske i å bruke vold for å få slått fast våre ideer. Der islamofascismen ikke tolererer alternative ideer og kan bruke gudegitt vold for å stoppe slikt, har vi andre blitt enige om at vi skal kunne være uenige uten at vi bruker vold mot hverandre. Ihvertfall så lenge et flertall motsetter seg vold. Flertallets tyranni har ingen skranker.

Moderat
Alle ønsker å være moderate i navnet, svært få er det i virkeligheten. Min definisjon av moderat er streng og likner ideer som tolerant eller sekulær. Man avviser at andre skal måtte forholde seg til ens egne ideer. Man står opp for ANDRES rettigheter. Rettighetene vi snakker om er de negative rettigheter vi finner i de universelle menneskerettighetene. Man gjør mot andre som man ønsker at de skal gjøre mot deg – den gyldne regel. Noen slik regel eksisterer ikke i islam. Hvorfor sette like høye krav til det å være moderat som til det å være tolerant? Det eksisterer bare to ideer i verden rundt dette emnet – enten aksepterer du andre fredelige menneskers rett til å gjøre ting annerledes enn deg eller så avviser du at de har rett til dette. Noen tredje posisjon finnes ikke.

Ide versus menneske – er mennesket identisk med ideene sine?
Jeg skiller mellom mennesket og menneskets ideer fordi mennesket kan være så mye mer enn bare en eller et sett av sine ideer. En nazist var kanskje en jødehater, men ikke alle nazister var jødehatere. Mange av dem elsket barna sine, var snille mot konene sine og var i det store og hele gode mennesker. Selv om nazismen var standarden for all ondskap(politisk islam har naturlig tatt over tronen for rasjonelle mennesker) betyr ikke det at nazister var de ondeste mennesker. Mange sosialister elsker å tvinge alle nordmenn med på å underkaste seg skatte- og reguleringssystemet, men ikke alle har reflektert over dette og noen sosialister vil til og med avvise systemet hvis de blir gjort klar over hva det innebærer av overgrep mot enkeltindividet. Det er altså mulig å endre ideene sine. Vi vil ikke nå frem til noen hvis vi avviser mennesket – vi må stille spørsmål ved eller avvise menneskets ideer. Mange kan oppleve et angrep på sine ideer som et angrep på sin person. Dette er en utfordring man ikke kan ta hensyn til når man diskuterer ideer, annet enn ved å være mest mulig saklig. Min erfaring er at hvis jeg skal få noen til å komm meg i møte, så nytter det ikke å angripe noens person, man må angripe en ide. Debattregler avvviser uansett ad hominem som relevant.

Fra et prinsipielt ståsted kjemper man ikke mot mennesker før de forsøker å tvinge deg til noe. Nordmenn har desverre blitt vant til at politikk=tvang, selv om politikk også kan være mot tvang(de liberale). Like sakte som man må koke opp vannet for å få frosken til å holde seg i kjelen skrur fascistene opp graden av tvang i samfunnet. Pga vanen med å bli tvunget til alt mulig rart(hvor høye terskler du skal ha inni huset DITT) reagerer mange nordmenn svært sakte på den tvangen som kommer sammen med islam til landet. Vi kommer ikke til å kjempe mot islam før den har makt nok til å påtvinge oss ideer som et flertall av nordmenn ikke kan akseptere. Den dagen forandres holdningen fra kritikk av politisk islam til kamp mot muslimer. Vi får håpe dagen aldri kommer. Mennesket ER ikke sine ideer før de handler utifra dem. Vi kjempet mot nazistene fordi de forsøkte å tvinge oss. Vi kjemper ikke mot mennesker før de forsøker å TVINGE oss med på sine ideer.

Dhimmi
En dhimmi er en som er mindre kritisk til politisk islams overgrep enn han er til alle andre ideologiers overgrep. En dhimmi er ikke opptatt av at politisk islam siden Muhammed har drept flere enn alle andre totalitære og fascistiske ideologier har myrdet til sammen. Siden Muhammeds død har politisk islam drept cirka 270 millioner mennesker. En dhimmi vil aldri undersøke nøyaktig hvor mange millioner islamofascismen har drept, han vil bare avvise tallene dine og kalle deg en rasist. Han vil alltid unnskylde islam. Dhimmilærde forsker aldri på islamofascismens utallige overgrep, han spør seg aldri hvordan det har seg at alle de land som var kristne en dag ble islamske. Det bare skjedde. Islam bare skjer. Det er ingen krefter som kontrollerer det. Dhimmier kalles i Norge også apologeter, relativister, klakører, mm. Å være en dhimmi betyr å underkaste seg islam uten å tro på Allah og Muhammed.

Tårene etter jihad
Forskere og historikere har i all tid vært opptatt av å klassifisere ideologiske systemer utifra blant annet tall på antall drepte. Vi vet hvor mange mennesker nazismen, kommunismen, føydalismen, kristendommen, fascismen, romerne, Idi Amin, Pol Pot, Hunerne, vikingene, assyrerne, mongolene, ottomanerne og alle de andre har myrdet, men vi vet ikke hvor mange islam har myrdet. Når koptere i Egypt blir trakassert, voldtatt og myrdet så er det bare enkelthendelser. Det defineres ikke som sekterisk. På nøyaktig samme måte er alle drap utført av islamister ansett som enkelthendelser. Bare islam slipper på denne måten unna. Så langt har de antagelig sluppet unna med 270 millioner drepte og et mye større antall levende ofre. Men vi kan ikke være sikre, for ingen forsker på det. Det er ikke tillatt – det er angivelig rasistisk å konfrontere islam. http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/

Den islamske «sivilisasjonen», like sivilisert som en huleboerklan er en dominant ideologi, akkurat som den vestlige sivilisasjonen. Den KAN IKKE leve fredelig side om side med noe som helst som ikke underkaster seg. Allah lover muslimene seier over kafirene og pålegger dem å kjempe i Dar-al-Harb – krigens land. Bare når islam står svakt er det tillatt for muslimer å leve fredelig side om side med kafirer, slik Muhammed gjorde i Mekka. Når islam står sterkt, som i Medina, er det utenkelig å tillate annet enn underkastelse under islam. Man kan da enten gjøre som alle de små lommene av kafirer gjør i alle islamske stater – man lever som dhimmier – underkastet islam uten å tro på Allah. Alternativt kan man konvertere til islam eller man kan bli drept. Noe fjerde alternativ, der en stor islamsk umma lever fredelig side om side med en stor eller liten gruppe kafirer er utenkelig og det ser vi i de 57 islamske stater. Dhimmi, muslim eller død. Om det tar 10 år eller 1000 år spiller ingen rolle for islam. Det er pålagt å herske og har tid til å vente, bare det vinner til slutt. Vi må derfor simpelthen stoppe politisk islam. Utviklingen i områder som Groruddalen vil demonstrere for islamklakørene hva vi har i vente. Slike områder vil etableres i absolutt alle vestlige land. Uten et slikt isolert brohode vil det være umulig å holde den sosiale kontrollen over mer fredelige muslimer som islam trenger å ha for å få dem til å innordne seg politisk islam. Voldstilhengerne vil i alle totalitære ideologier alltid herske over de fredelige såfremt de kan skjule seg blant dem mens overmakten er for stor utenfra. Islamistene/krigerne kan gjemme seg blant de mer fredelige/sivile slik at bare et blodbad kan stoppe dem. Blodbad skal vi aldri(normativt) og kommer vi aldri(deskriptivt – min spådom) til å utføre, så brohodet kan aldri reverseres. Vi må leve med det i all tid og forsøke å finne løsninger, slik Israel alltid har lett etter løsninger på sin konflikt. Israel er spydspissen i kampen mot politisk islam og vi kan både lære mye av dem og få en kikk på fremtiden vår med islam midt blant oss.

Venstresidens virkelighetsoppfatning
Hvorfor ser ikke venstresiden det vi islamkritikere ser? For oss er det overtydelig at politisk islam utgjør en større trussel enn nazismen noensinne gjorde. Det er ikke engang et bittelite spørsmålstegn ved ideen vår. Vi VET at valget står mellom å stoppe politisk islam eller underkastelse/død. Hva er det venstresiden ser?

Documents Hans Rustad uttrykte det så jeg forsto det. «Jeg kan ikke akseptere at vi ikke skal klare å leve fredelig sammen». Hva empirien forteller er en ting, men mennesker med familie og håp for en lys og fredelig fremtid må rett og slett på ideologisk grunnlag avvise at konflikten kan bli varig. De leter i det mest optimistiske og usannsynlige av drømmer. Enten tror de på multikulturalismen og fredelig sameksistens med islam eller de tror at det vil gå seg til. Problemet med løsningen deres er at de intet gjør annet enn å håpe og kaste penger inn i problemet. Dialog, dialog, dialog og ingen grenser, ingen krasse uttalelser, ingen viktige krav. De kan være enige i enkeltelementer: At det var galt av Stoltenberg å ikke stå kompromissløst opp for ytringsfriheten. At voldelige innvandrere må kastes ut. At islam er overrepresentert som ideologisk bakgrunn for mye kriminalitet, vold og konflikt. At regjeringen ikke gjør nok. Men den totale forståelsen mangler og dermed viljen til å gjøre noe som teller. Alle forslag fra islamkritikere blir valset ned som rasistiske og islamofobe.

Multikulturalismen
Multikulti er en ideologi som sier at alle kulturer, religioner og ulike verdier kan leve fredelig sammen side om side og lære av hverandre. Ideen er relativistisk av natur, der den avviser at det finnes noen målestokk. Den dialektiske metoden der alle har noe å bidra med for en felles høyere forståelse er vås fra a til å. Menneskerettighetene gir oss de objektive rettighetene for å forstå at multikulti er feil i teorien. Empiri viser oss at multikulti ikke fungerer i praksis. Statsministere i Tyskland og Storbritannia har avlyst multikulti som en feilet ideologi. Når multikulti prøves ut og feiler, slik den gjør i vesten i disse dager og vil fortsette å gjøre, så gjenstår parallellkulturalismen. De lever der og vi lever her og konflikten er alt fra iskald(kald krig) til glovarm(borgerkrig). Når jeg snakker om de og vi, så snakker jeg ikke statisk og om alt og alle, men utelukkende om en ide eller et verdisett som en gruppe mennesker har. Feks islam versus sivilisasjon. Islam har sin «sivilisasjon», men ordet sivilisasjon er et dårlig ord å bruke om noe som er totalt usivilisert.

22.07 dreper ABB 77 sivile – barn, kvinner og menn. Her er det ikke offeret(Arbeiderpartiet) som er skyldig, men angivelig høyresiden.

26.07 – fire dager etter ABB
Den norske ambassadøren i Israel, Svein Sevje(og dermed den røde regjeringen og mesteparten av venstresiden): » ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel”
De legger skylden for terror mot israelske sivile barn, kvinner og menn på Israel. Offeret er den skyldige.

Arbeiderpartiet fører ikke en politikk som legitimerer terror mot dem selv, men det gjør altså Israel? Hva svarer man slikt hykleri?

Øyvind Strømmen leter etter fascister som støtter ABB – de eksisterer, jeg har hatt to på vennelista. Det må likevel være lettere for ham å finne fascister som støtter Svein Sevje og hans aksept for terror mot israel? De utgjør vel godt over en million nordmenn. Venstresiden må velge: Enten må de kikke på seg selv for å forstå ABB og påstå at terror er legitimt og har legitime årsaker overalt eller så må de avvise at terror noensinne er legitimt. Hykleriet deres fungerer ikke.

For sikkerhets skyld: Jeg avviser all terror mot sivile alltid, uansett årsak.

Majoriteten av muslimer er islamister
Min definisjon av islamister er muslimer som når de er i flertall ikke står opp for ikke-muslimers rettigheter.

Spørreundersøkelse foretatt på engelsk universitet med fremtidens ledende muslimer.

Click to access 1231525079_1.pdf

75% av muslimene ønsker veldig gjerne, gjerne eller vet ikke om man burde opprette et verdensomspennende kalifat basert på sharialover. (s42)

Fattige 25% avviser ideen.

Når det gjelder å drepe for religion var 32% for å drepe for religionen. 4% ønsket å drepe for å fremme islam, 28% hvis religionen deres var under angrep. 32% muslimer er villig til å drepe for religion mot 2% ikke-muslimer. Hvis 1/3 av muslimene på universitetsnivå er villige til å drepe for islam(mye mer ekstremistisk er det vel ikke mulig å bli), så kan man lure på hvor mange ytterligere som er villige til å innskrenke ikke-muslimers rettigheter hvis de har makten. Jeg antar jo at det gjenstår noe sånt som 10% muslimer som tenker helt motsatt – moderate muslimer som faktisk vil kjempe FOR ikke-muslimers rettigheter. Kunnskapsløse presenterer hele tiden myten om at islamister er i sterkt mindretall, selv om større undersøkelser faktisk viser at de er i majoritet, antagelig stor majoritet.

«Respondents were asked if it is ever justifiable to kill in the name of religion. Just under a third of Muslim students polled (32%) said killing in the name of religion was justified – the vast majority of these (28% of all respondents) said killing could be justified if the religion was under attack and 4% of respondents supported killing in order to promote and preserve that religion. A further one in six (15%) Muslim students polled were unsure leaving just over half (53%) who believe killing in the name of religion was never justifiable. By contrast, 2% of non-Muslims polled felt killing in the name of religion was justified and a further 4% were unsure. An overwhelming majority – 94% – said killing in the name of religion was never justifiable.»

I Egypt tikker tallene inn som viser at islamistene er i stort flertall. Rundt 80%. Moderate muslimer ligger nok et sted mellom 5% og 20% på verdensbasis.

Rasisme
Noen liker ikke at en gruppe er dårligere enn en annen. Afroamerikanere løper generelt fortere enn hvite – statistisk sett. Er det lov å si at de løper fortere? For det er jo ikke lov å si at hvite løper saktere? Jfr «noen liker ikke at…» Det skal altså ikke være lov å påpeke fakta. Kanskje burde det ikke være lov å forske på det heller. Erfaringene fra nazismen har kastet oss over i den motsatte grøfta. Det er faktisk mulig å mene at forskjeller ikke MÅ brukes mot noen. At det er helt ok at både individer og grupper er forskjellige. Da kan vi trene på å akseptere at vi alle er forskjellige, uten at vi trenger å bruke det mot hverandre.

Rasisme definerer jeg som å bruke et individs eller en gruppes medfødte egenskaper mot dem. Seksualitet, alder, kjønn, hudfarge, etnisitet og handicap. Kanskje IQ også er delvis medfødt – jeg vet ikke. Jeg vet bare at det er politisk korrekt å avvise forskning på problematiske emner og jeg er IKKE politisk korrekt, så forsk ivei!

Å diskriminere mot kultur og religion er noe helt annet. Det vi da gjør er å skille(diskriminere mot) mellom to ideer og si at den ene er bedre enn den andre. Sånn har alle seriøse forskere alltid jobbet. Vi kan vurdere ideen isolert fra mennesket, men mennesket har selvsagt retten til å bli såret og lei seg, slik vi alle har hvis vi har en dårlig ide og andre ikke kjøper den.

SIAN består av mange dyktige mennesker og endel folk med rare ideer. Det er Norges eneste seriøse og store organisasjon som har et klart definert mål om å stanse islamiseringen. Jeg har brutt med SIAN. Årsaken er enkel: Jeg ønsker ikke å kjempe mot Muhammeds tannpussregler og regler for fotvask – de absolutt fredelige ideene hans(det er ikke mange). Religionsfriheten gjelder og alle må få tro hva de vil. Min kamp er mot politisk islam. Ingen har rett til å tvinge sine religiøst baserte politiske ideer på andre. Pga venstresidens uklare forhold til prinsipper vil de i realiteten støtte en islamistisk stat i Norge såfremt et flertall vil ha den. Slikt kan skje når man ikke forstår konsekvensene av sin egen filosofi.

Fjordman
Jeg har ikke lest mye av Fjordman, men jeg antar at hans største problem er at han befinner seg langt inne i en mulig fremtid. Han ser for seg det mange grupper historisk sett har valgt å gjøre når de ikke klarer å leve sammen. Jeg håper vi finner bedre løsninger enn etnisk rensing. Vi islamkritikere befinner oss delvis i fremtiden og delvis akkurat her og nå. Dhimmier befinner seg sånn cirka under den kristne reformasjonen og venter på at det samme skal skje med islam. Det ligger ikke i islams natur å bli reformert, akkurat som det ikke ligger i nazismens, fascismens eller kommunismens natur å bli reformert. Slike politiske doktriner har det med å være seiglivede, fordi de baserer sin tenkning på dogmer om absolutte sannheter. Kanskje var det en tilfeldighet at kristendommen endret karakter. Kanskje var det bare for en periode.

Holdningsskapende arbeid foregår gjennom dialog og gjennom grensesetting.
Det finnes to metoder for å møte vold. Dialog/ettergivenhet/appeasement eller konfrontasjon. Det er disse to sidene som i den vestlige verden kjemper for å utbre hver sin forståelse av verden. Begge metoder er riktige, men til hver sin tid og må tilpasses ulikt gemytt. Appeasement mot Hitler ble forsøkt av de samme som idag ønsker appeasement overfor islam. Kirken, den «intellektuelle» eliten, politikerne, akademia og media står mot islamkritikere og halvparten av folket. Når vi står overfor vennligsinnede, men sosialt forvirrede enheter, så skal vi benytte metode #1. Når vi står overfor maligne enheter skal vi benytte metode # 2. Enten det er meget asosiale ungdommer, voldelige kriminelle eller totalitære ideer, så oppfattes vennlighet som svakhet og gir absolutt ingen positive resultater. Det inspirerer bare til mer av samme oppførsel. Politisk islam må grensesettes og konfronteres hvis den skal kunne utvikle seg og selv utvikling er en tilnærmet umulighet. Man får ikke færre kidnappere og terrorister ved å alltid betale ut løsepengene eller gi etter for kravene.

Nå har jeg dekket noen få av interessefeltene mine, som en utvidelse av dokumentaren. Jeg vil avslutte med å ta totalt avstand fra vold i alle sammenhenger. Den eneste gangen man har mulighet til å benytte vold er i rent selvforsvar, der en selv eller andres liv er i akutt fare. Preemptivt selvforsvar er ikke selvforsvar i en fredssituasjon som vi har idag. Vi skal utelukkende jobbe innenfor demokratiet, veiledet av menneskerettighetene og si nei til ALL vold.

Til slutt litt ekstra fakta, oversatt av en venn, for de islam-interesserte som innser at de islamofile og dhimmiene antagelig ikke kan ha helt rett i sine påstander om at islam er fredens religion.

Islam statistikk
Koranen utgjør kun 16% av den islamske doktrinen. Resten handler om Mohammed.

10.2% av Medina Koranen er av anti-jødisk natur. Til sammenligning så er bare 6.8% av teksten (regnet etter avsnitt) i Adolph Hitlers «Mein Kampf» anti-jødisk.

Koranen fremlegger et komplett filosofisk system som inkluderer politikk og etikk. Koranens metafysikk påstår at Allah er den eneste virkeligheten og at menneskeheten må tilbe Ham. Et menneskeliv er forutbestemt av Allah. Hele verdener tilhører Allah.

Den høyeste måten å leve på er å dø for Allah i jihad. Døden, Paradiset og Helvete er åpenbart verdiene i islam. Det korrekte forholdet mellom Allah og menneskeheten er mester /slave (muslimer er Allah’s slaver) og frykt (det er over 300 referanser til frykt for Allah, den Barmhjertige).

Menn skal underkaste seg Allah, kvinner skal underkaste seg mannen og slaver og kafirer skal underkaste seg de troende.

Hele 61 prosent av teksten i Koranen handler om hvordan de vantro skal behandles (politikk).

Hele 75% av Sira (livet til Profet Mohammed – eksempler til etterligning) handler om Jihad.

Hele 20% av Bukhari Hadith ( Profet Mohammed sine tradisjoner – veiledning i forhold til handling og livsførsel) handler om Jihad, av disse er det 97% som refererer til ytre Jihad (krig, ergo politikk) og kun 3% til indre Jihad (religion).

Omtrent 51% av Medina-Koranens tekst handler om jihad og verbale trusler rettet mot jødene, ikke-muslimer og hyklere (halvhjertede muslimer).

Det er 146 referanser til Helvete i Koranen; 94% av disse omhandler syndere som havner der på grunn av uenighet med Allah – altså politiske fanger og kun 6% av syndere er der på grunn av umoralske handlinger (tyveri, mord o.l). Hva forteller dette oss?

Koranen har ikke et eneste vers som omhandler medfølelse eller kjærlighet til en Kafir. Samtidig er det 14 vers som forteller at en muslim ikke skal være venn med en Kafir.

I Koranen er det over 300 referanser til Allah og frykt. Det er kun 49 referanser til kjærlighet. Av disse er 39 negative, som for eksempel de 14 negative referansene som omhandler kjærlighet til andre guder, status og lignende. Tre vers krever at hele menneskeheten skal ha kjærlighet til Allah; 2 vers forteller om at Allah elsker den troende. Hele 25 vers forklarer at Allah ikke elsker Kafirer. Av de gjenværende 5 versene om kjærlighet er det 3 som handler om kjærlighet muslimske brødre imellom. Ett vers handler om å gi for å få Allahs kjærlighet.

Det gjør at vi sitter igjen med kun ett stakkarslig vers om universell kjærlighet: «gi det du kan til veldedighet» – og selv dette er forurenset av islams dualisme – for islamsk veldedighet går kun til muslimer.

Straffen for å konvertere til andre religioner er døden. Hva betyr det for oss? Hvilke slutninger kan vi trekke?

Islam har ført en offensiv krig mot ikke-muslimer i over 1400 år, og grunnen til islams krigføring ligger i islamske grunntekster – Koranen, Sira og Hadith.

Det er bare å se på disse for å vite hva islam er og ikke er; for å vite hva de troende blir befalt til selv å gjøre og hva de troende blir befalt til å gjøre mot de ikke-troende.
Den epistemologiske karakteristikken for Koranen og islam er ”åpenbaring”. Men siden Mohammed er den siste profeten så er døren til videre kunnskap helt stengt. Islam ser på seg selv som den ypperste, ufeilbarlige, perfekte og universelle sannheten som gjelder overalt. Dermed finnes det ikke noe som heter tolkning – for det er ingenting å tolke. Det er ingen mulighet for noen endringer av doktrinen. Det finnes dermed heller ikke noe som heter moderat eller ekstrem islam. Islam er islam.

I Koranen gjentas det over 70 ganger at Muhammed er den perfekte muslim og skal etterlignes av alle muslimer. Men hva var det Muhammed gjorde?

Ifølge islamske grunntekster tvang Muhammed slavinner til sex, oppfordret andre til å tvinge slavinner til sex, han ranet, presset for penger, torturerte og drepte, han hadde sex med en niårig jente og tok kristne, jødiske og polytheistiske kvinner som sexslaver og lo når hans fiender ble torturert. Han gikk til krig mot alle som var uenige med ham og hans siste ord var at dette skulle fortsette etter hans død. Dette sier Sira og Hadith, det er bare å åpne dem og se. Eller så kan man se på f.eks MemriTV, som viser opptak av muslimske lærde som sier det samme på statsfinansierte TV-kanaler: http://www.youtube.com/watch?v=Us4jJ650vi8

Mohammed samlet kun 150 tilhengere i løpet av 13 år. Så ble han og hans tilhengere kastet ut av Mekka. De slo seg ned i Medina. Der oppfant han Jihad – kamp for Allahs sak, og gikk til angrep mot alle som var uenige med ham. Ved hjelp av jihad, politisk islam la han under seg hele Arabia i løpet av 10 år. Ifølge islamske grunntekster så er islam er ute etter islamsk fred, og islamsk fred – det er når islam har tatt over hele verden. Verktøyet for å oppnå dette er jihad. Jihad betyr «struggle for Allahs cause», ikke bare krig. Å donere penger til spredning av islam, er jihad; å skrive brev til en redaktør og påstå at islam er fredelig er også jihad. Alle troende blir pålagt å drive med jihad av deres gud. Lar man være, så er straffen Helvete.

Islam er litt religion og mye politikk. Islam er den eneste religionen som tar sikte på å kontrollere alt utenfor en selv. Islam er dualistisk og har to separate etiske koder, en som skal brukes muslimene imellom og en for hvordan muslimene skal behandle ikke-muslimer. Det meste av Koranen handler om ikke-muslimer. Den har spesielle navn for alle de forskjellige typer mennesker som ikke tror på Mohammed. Et av disse navnene som Koranen bruker er kafir. Dette ordet blir vanligvis oversatt som ”vantro”, men dette er feil. En av de største feilene til ikke-muslimer ligger i språket som brukes for å beskrive islam. Ordene som ikke-muslimer bruker viser ikke en reell forståelse for den islamske doktrinen. For å ta ordet vantro som et eksempel. Vantro er logisk korrekt, men problemet er at det går ikke langt nok. Vantro er emosjonelt nøytralt. Kafir er negativt ladet, og det til en grad som ikke har noe motstykke i det engelske språket. Koranen definerer kafiren og sier at Allah hater og forakter kafirer. En kafir kan bli herset med, torturert, straffet, drept, halshugget, lurt, konspirert mot, terrorisert, ødelagt, villedet, utsatt for smerte, hogget ned, bedratt , fornærmet og nedverdiget; en kafir kan kriges imot og underlegges. En kafir er ignorant, blind, arrogant, ond, en løgner, æreløs, satans partner, avskydd, uren og fordømt. Det sier Koranen. En muslim kan ikke være venn med en kafir. I all Trilogien så er det ikke en eneste nøytral beskrivelse av kafiren. Hver eneste setning som bruker kafir er negativ, fiendtlig, trangsynt og hatefull. Kafir er et unikt ord. Begrepet Kafir er absolutt, komplett og endelig og er Allah’s universelle sannhet om alle ikke-Muslimer. Kafir er det rette ordet – vantro er et kunstig ord som er en benektelse av Islams doktrine.

Muhammed døde i armene på Aisha, jenta som ble voldtatt av ham når hun var 9 år gammel. Hans siste ord var at det ikke skulle eksistere jødedom eller kristendom i Arabia.

Koranen utgjør kun 16% av den islamske doktrinen. Resten handler om Muhammed. Man forstår at grunnleggeren av islam trengte å fortelle mye om seg selv. Hva er det de sier om ABB? Narsissistiske og psykopatiske trekk?

Du trenger ikke tro på et ord av det jeg sier – sjekk for deg selv. En religion som påberoper seg å være den ypperste og uforanderlige sannheten som gjelder overalt og for alle; en religion som har oppfunnet begreper som dhimmi, jizya, jihad, kafir, sharia, kitman og taqiyya; en religion som tar sikte på å kontrollere alt utenfor den selv… en slik religion kan neppe være gode nyheter for et sivilisert samfunn, uansett hvor sekulære eller oppegående «de troende» måtte være.

Nazister var stort sett oppegående nok til å være fredelige mennesker, som lekte med barna sine, passet på naboen; de ønsket det beste for landet sitt og håpet på styrking og spredning av ideologien som de selv tilhørte. Vi kjenner til resultatet. Så det spiller ingen rolle om en person er kulturell, hjernevasket muslim eller har bevisst valgt å følge islam. Så lenge personen assosierer seg med en slik menneskefiendtlig ideologi, så er de fleste skumle scenarier åpenbare muligheter. Islam er desverre ikke bare til skade for ikke-muslimer, men også for svært mange muslimer. Spørsmålet alle mennesker bør stille seg, er: hvilken vei går egentlig integreringen i møtet mellom et demokratisk, tolerant samfunn og et system av supremacistiske ideer og dualistisk «hellig» etikk som skiller mellom de troende og de ikke-troende som to motpoler i en verden som påstås å tilhøre de førstnevntes gud allerede?

Jeg vil avslutte med å oppfordre alle som innser at islam kan bli vanskelig å ha i hus til å sette seg inn i dens grunntekster. Det beste man kan gjøre er å bestille seg islamkritiske bøker som benytter de samme grunntekstene som muslimer selv benytter: Koranen, Sira og Hadith, slik at man kan se med egne øyne hva slags menneske Muhammed var og hva slags politikk han krever at muslimer skal føre. Deretter vil man kanskje spørre seg: Hvordan kan muslimer underkaste seg denne mannen og påstå at han var det beste mennesket som noensinne har levd og at alle hans handlinger er de mest perfekte et menneske kan foreta seg, uansett i hvilken tidsepoke?

Jeg anbefaler følgende bøker

Selvstudiekurs: http://cspipublishing.com/Self_Study_Political_Islam.htm

De islamske grunntekstene: http://cspipublishing.com/Foundations_Islam.html

Sharia for ikke-muslimer: http://cspipublishing.com/sharia_law.htm

Doktrine for slaver og kvinner: http://cspipublishing.com/Submission_of_Women_and_Slaves.htm

Og et rikt utvalg av kronikker og søkbar database om alt du måtte lure på rundt politisk islam:
http://www.politicalislam.com/

Mvh Sindre

Dette innlegget ble publisert i ABB, dhimmi, islam, islamofobi, jødehat, jihad, liberalisme, politikk, politisk islam, rasisme, Skatt, Sosialdemokrati, sosialisme, Taqiyya og merket med . Bokmerk permalenken.

28 svar til Inn i hodet på islamkritikeren Sindre Rudshaug

 1. Masse ord, men det kan jo sies så mye enklere: Svært ulike kulturer og raser i samme land fungerer ikke. Man så utviklingen på klart 80-tallet og gjorde ingenting. Jeg synes du skal holde på uttrykket Landsmorderen og Judas Al Gahr.

 2. minarki sier:

  KLofthus
  Hvis man skal nyansere, så må det noen ord til.

  Jeg avviser at rase er interessant i spørsmål som for meg dreier seg om ulik etikk. Ulike kulturer kan fungere sammen, hvis rasisme ikke er et dogme som hindrer integrering. Islam har en dualistisk etikk som gjør at muslimer er pålagt å betrakte oss som mindreverdige eller til og med undermennesker. Heldigvis finnes det endel muslimer som avviser dette, men da følger de ikke islam. Majoriteten av muslimer har erkjent Allahs dogmer som sannhet og er rasister mot alle ikke-muslimer. Dette menneskesynet, disse verdiene, denne kulturen er IKKE forenlig med annet enn en permanent krigstilstand mot alle undermenneskene. Empirisk sett er det lett å peke på alle de konflikter som eksisterer mellom det rasistiske islam og resten av den mer tolerante verden. Ingen kulturer, ingen religioner, ingen politikk kan sammenliknes med islam på dette området. Tvert imot er det nok av empiri som viser at omtrent samtlige andre kulturer stort sett er nokså integrerbare, fordi de ikke er dogmatisk rasistiske.

  Vi bør absolutt KUNNE forske på genmessige forskjeller mellom mennesker, akkurat som vi bør KUNNE forske på alt mulig annet rart. Det er et faktum at afroamerikanere statistisk sett løper fortere enn hvite, hvilket betyr at hvite løper saktere enn afroamerikanere. Jeg er ikke redd for å finne forskjeller, for jeg avviser kategorisk at vi skal bruke forskjeller mot hverandre. Vi skal aldri være redde for å snakke om noe som helst. Bare ÆRLIG dialog og konfrontasjon i en passende miks er effektivt. Jeg er på denne måten en EKTE anti-rasist, i motsetning til klovnene i SOS rasisme, ARS og andre liknende politisk korrekte organisasjoner som bare gjør ting mye verre.

  Dette med forræderi har gnagd meg lenge. Jeg har aldri akseptert konspirasjonsteoriene, men jeg har aldri heller skjønt hvorfor i all verden noen vil landene sine så vondt som vi nå ser at Europa får det fremover pga venstresidens handlinger. Jeg aksepterer at venstresiden ikke har noe mål om å islamisere Europa, de tror rett og slett ikke at det vil skje. Jeg vil si at venstresiden er ekstremt naive, så naive at vi islamkritikere ikke har evne til å identifisere oss med det og dermed ikke kan forstå det. DERFOR dukker konspirasjonsteoriene hos oss opp. Akkurat som at de ikke kan få hjernen sin rundt det vi opplever, kan ikke vi få hjernen vår rundt det de opplever. En episode av South Park, der Eric absolutt ikke kan forstå hvorfor de fire gutta skal melde seg når de IKKE er avslørt for en forbrytelse de har begått, illustrerer godt at det kan være totalt umulig å identifisere seg med helt fremmede ideer. Jeg kan høre troende snakke om spaghettimonsteret i skyene, men jeg har ingen evne til å identifisere meg med denne guden. For noen er han 100% virkelig.

  “For those who believe, no proof is necessary. For those who don’t believe, no proof is possible.”
  Stuart Chase

  Jeg vil jo påstå at det er den siste delen av sitatet som er mest betegnende for om islam er farlig eller ikke, mens venstresiden vil kanskje si at det er den første.

  Mvh Sindre

  • Anne sier:

   Kjære sindre. Jeg hørte en del av dokumentaren ikveld og plutselig forsto jeg at du var den kjekke gutten jeg så på minnemarkeringen SIAN hadde utenfor ambassaden. (Var der jeg og)
   Du er klok og intelligent.
   Jeg håper du ikke slutter med «din kamp». For den gjelder oss alle.
   Du er en inspirasjon, en svært stor inspirasjon. Vi trenger noen som klarer å sette ord på dette tema. En annen jeg beundrer er BuddyOgilvy fra debattsentralen. Han hadde også et annet nick, noe med A, husker ikke helt. Han var også dyktig.
   Vær så snill og fortsett med dine skriverier!!
   God JUL!
   Mvh

   • minarki sier:

    Takk, Anne. BuddyOgilvy har mange gode kommentarer. Og det er etterhvert så mange dyktige folk og flere kommer til at jeg vurderer å ta en pause. Takk for oppmuntrende tilbakemelding.

    God jul til deg også:)

 3. To spørsmål, så får du velge hvorvidt du ønsker å svare på dem eller ei.

  Første: Du(dere(med fare for å stigmatisere)) snakker om ikke å bli tatt seriøst samtidig brukes kallenavn som Landsmorderen, Judas Gahr Støre, samt hva som er enda mer useriøst(tilfallende en useriøs gruppe som du skal slippe å stå ansvarlig for). Ser du ikke selv at slike kallenavn virker selveksluderende for deg i en seriøs debatt?

  Andre: Du nevner svært tidlig «stråmenn» samtidig er du rask med å ta Lippestad sin ytring under paraplyen «venstrepropaganda». Jeg ser også at flere av kritikerne av islamkritikere faller under denne paraplyen(har ikke lest nok av deg til å fastslå at dette er gjennomgående for deg, men det er en stor del av internettdebatten). Bedriver ikke du da samme stigmatiseringen som det påstås kommer fra «venstresiden»? Det levnes vel liten tvil om at Lippestad sine uttalelser baserer seg på et forsvar av ABB og lite annet. Hvorfor mener du da venstresiden skal stå ansvarlig for ABB sitt forsvar?

  • Anne sier:

   Hei!
   Jeg var på Debattsentralen, ikke lenge. Fra mars 2009. Jeg visste ikke at den fantes og ble glad og fascinert da jeg «traff» folk som tenkte som meg. Jeg hadde jo ingen i min omgangskrets som forsto hva jeg mente.
   Men, jeg reaerte også på disse måtene politikere ble omtalt på.
   Brukte aldri sliker termer selv.
   For det første syns jeg det ble for useriøst. Pga en klovnete tilnærming som ikke ville bidra til debatt, men også det faktum at man ville skyve fra seg de man ønsket å fokusere på.
   Mange brukte også fornavnet til politikerne, det ble også feil. Jeg kjenner de ikke personlig og ønsker heller ikke å konstruere en slags intimitet mellom oss.
   Du har rett i at vi, islamkritikere, har uendelig mye mer kunnskap om Islam enn «venstresiden».
   Det var også noe som irriterte meg. Venstresiden. Trenger man å tilhøre «en side» for å være for eller imot Islams inntog til Europa?
   Men det er opplagt at de såkalte sosialdemokratene, spesielt profesjonelle politikere, er
   mest positive, eller minst kritiske til dette.
   I tillegg er jeg nå overbevist om at de aller fleste nordmenn har sine tanker om dette.
   Men ingen tør eller orker si eller gjøre noe før «det gjør vondt».
   Akkurat som med miljøkrisa. For den er det våre barn og barnebarn som vil merke.

   • minarki sier:

    Det er sikkert endel på venstresiden som dukker hodet og unnlater å si noe, akkurat som fredelige muslimer. De bare blir med, fordi de skjønner kostnaden og fordi det ikke er noen gode alternativer. Hvordan skal en sosialist få uttrykt sin avsky for islam politisk sett?

    Generaliseringer er problematiske og jeg går selv i fella gang på gang, men mer presist kan vi vel snakke om tydelige statistiske forskjeller, der venstresiden dominerer i islamvennlighet og høyresiden dominerer med islamskepsis.

    «Men ingen tør eller orker si eller gjøre noe før “det gjør vondt”.»

    Det er en av grunnene til at jeg tar en pause. Jeg tror de fleste har gjort seg opp en mening allerede, desverre svært mange på bakgrunn av manglende kunnskaper om islam. Utviklingen fører til at en majoritet før eller siden vil si nei til politisk islam. Det kommer av seg selv. Mitt mål var bare å hindre at det måtte gå så langt før man innså det, slik det måtte gå svært langt før 2.VK. Det koster så mye mer å stoppe det totalitære når man har latt det vokse seg stort.

  • Danny sier:

   Disse kallenavnene kan som du sier medføre at en blir tatt useriøst, men de er faktisk dekkende og i tråd med virkeligheten. I en verden der en grotesk skapning som Mao blir omtalt som «statsmann» er det på tide å kalle en spade for en spade.
   En skarp retorikk kan også trigge debatten og medføre at de som i utgangspunktet er lite interesserte engasjerer seg.
   Viktigst er det dog å avkle svikere som det de faktisk er, og ikke skjønnmale dem som edelmodige helter.

   Mvh
   Danny

 4. minarki sier:

  To gode spørsmål.

  1) Det har desverre ofte blitt en øvelse i å skrike høyest, der vi angivelig er nazister, fascister, rasister, islamofobe, høyreekstreme, osv og vi desverre har blitt med opp i fistel. Jeg ser absolutt at dette ødelegger for mitt ståsted av flere grunner. Det er useriøst og ødelegger et mulig godt debattklima, jeg har ikke dekning for påstandene og eventuelle seriøse islamkritikere fra begge sider av det politiske landskap kunne ikke finne på å velge side med slike ord. Jeg antar at mange flere enn de vi hører fra er islamkritiske, men hvis det ikke eksisterer moderat islamkritikk, så vil de antagelig aldri stå fram. Jeg har selv beklaget det jeg har funnet så langt av egne usakeligheter og skulle det dukke opp flere, så er det bare å kommentere:)

  2) Lippestad sin ytring er en liten spissing av gjennomgangstemaet etter 2207. Det har tiltatt i styrke hele veien og kulminerte forhåpentligvis der. Jeg håper ikke du påstår at Lippestad står alene om denne ideen. Det er skrevet mye bra om dette bare de siste ukene, min favoritt var Kjetil Rolness sin «Du er ikke rasist, men…»

  Generalisering er ofte vanskelig, fordi feilmarginen varierer så mye. Vi har ennå ikke funnet noe godt og dekkende ord for useriøs islamkritiker-kritiker, så desverre har ordet «venstresiden» måttet ta støyten. Det finnes sikkert haugevis av mennesker på venstresiden som aldri ville ha benyttet noen av de styggeste ordene for å beskrive oss, så det er åpenbart at ordet er upresist.

  «Venstresiden» har blitt vår samlebetegnelse på alt fra kunnskapsløshet om islam, via politisk korrekthet til de som ødelegger debatten med personkarakteristikker(slik også vi har gjort). Det blir mange forskjellige kategorier i samme sekk. Det vil antagelig være mer nyttig for oss islamkritikere å diskutere ideer fremsatt enn å drive og skulle henge ideene om halsen på noen. Vi islamkritikere burde bare bite tenna sammen og tåle mye, mens vi selv er seriøse – vanskelig som det er.

  Det som for meg personlig var så bra med Saugestads program var at han som venstresidemann gjorde et 100% ærlig forsøk på å fremstille meg som et individ(hvilket jeg faktisk er:). Jeg har av prinsipielle grunner vært veldig tydelig på at jeg driver med kritikk av islam og ikke av muslimer. Ide, ikke menneske. Med programmet fikk jeg erfare hvordan det også var i praksis å få lov å være et individ, selv om jeg har en omstridt ide. Det ble ennå tydeligere for meg hvor viktig det er å skille ide fra menneske. Jeg var desverre ikke intelligent nok til å abstrahere og komme frem til denne kunnskapen uten å erfare den direkte, selv om menneskerettighetene heldigvis har vært der og tvunget meg til det hele veien.

  Gjør mot andre slik….
  Jeg insisterer på å se muslimer(og sosialister) som individer, men likevel forbeholde meg retten til å stille svært så kritiske spørsmål til ideene deres. Dette må gå begge veier og derfor insisterer jeg også på å bli sett på som et individ, hvis ideer det kan stilles kritiske spørsmål til. Min prinsipielle tilnærming, men nå også min personlige erfaring. Vi bør kunne krangle så ordene spruter uten å henfalle til Lars Gules evinnelige personkarakteristikker. Han diskuterer jeg ikke med nettopp av denne årsaken.

  Forresten fascinerende å se at så mange anerkjenner råd fra en tidligere terrorist som Gule. Lurer på om det samme vil skje om noen tiår hvis ABB beklager sine handlinger. Eller er det bare én type terrorister man lytter til?

  Mvh Sindre

 5. Det har ikke noe å si hvem som har ytret noe lignende som Lippestad. Det blir det samme som å bruke ABB sitt manifest mot islamkritikere. Fordi det ABB sier er «bare en liten spissing av gjennomgangstemaet i islamkritikken».

  Min mening er at islamkritikere selv har ansvaret for å bli tatt seriøst. Tiltross for et dårlig utgangspunkt. Når da brorparten av islamkritikere driver pissekonkurranse på internett så vil det gå utover stereotypen av islamkritikere som gruppe. Det er hverken unormalt eller noen form for propaganda fra «venstresiden». Kravene for å bli tatt seriøst som islamkritiker er høye. Dette er samme problemet ikkevestlige innvandrere sliter med i jobbsammenheng. Uten at det ligger noen større konspirasjon bak det. Kall det gjerne diskriminering.

  Jeg synes det er synd at vi ikke får en fornuftig debatt om ikkevestlig innvandring og Islam på banen. Men på samme måte som at muslimer må ta avstand fra islamister er det nødvendig at de islamkritikere som ønsker å bli tatt seriøst tar tydelig avstand fra useriøse islamkritikere. En god andel av islamkritikerne følger en stereotype som er kjent i alle land i alle tider. Og det er paradokset at denne gruppen i noen land klager over at innvandrerne tar jobbene deres, mens i andre land er problemet at de ikke jobber. Det er den samme gruppen. Hvite menn, med lav utdanning i lavstatusyrker. Og nå hopper de på islamisttrenden. Så lenge seriøse islamkritikere assosieres med dem så vil de havne i samme gruppen. Paradokset er at islamkritikere som vil bli hørt, samme med FrP, trenger støtte i denne gruppen.

 6. Hege Storhaug er et godt eksempel som tar avstand fra Fjordman og med det er med å bryte «vi mot dem» skillet. Dermed skapes det også individer og grupper på islamkritiker siden. Det blir plutselig tanken «Jeg er ikke enig med Fjordman, men kanskje jeg er enig med Storhaug.» Istedet for at hun sier «Jeg er ikke nødvendigvis enig med alt, men jeg forstår jo frustrasjonen hans godt» Fordi han er på «hennes side». Dermed blir det også naturlig for utenforstående å sette dem i samme bås.

 7. minarki sier:

  «Det har ikke noe å si hvem som har ytret noe lignende som Lippestad. Det blir det samme som å bruke ABB sitt manifest mot islamkritikere. Fordi det ABB sier er “bare en liten spissing av gjennomgangstemaet i islamkritikken”.»

  Jeg angriper altså ideen om at islamkritikere er kollektivt ansvarlige for ABBs handlinger. Denne ideen er akkurat like absurd uansett hvem og hvor mange som fremsetter den. Mange har fremsatt liknende ideer og det er altså slike ideer jeg kritiserer. Jeg antar at alle som har fremsatt slike ideer kommer fra venstresiden. Har alle på venstresiden fremsatt slike ideer? Nei, men desverre altfor mange. Saueflokken følger på. Heldigvis har noen på venstresiden også gått imot denne absurde ideen. Hva var det jeg kritiserte? Jeg gjentar: Jeg kritiserer ideen om at islamkritikere er kollektivt ansvarlige for ABBs handlinger.

  Din parallell
  Å bruke ABB sitt manifest mot islamkritikere? Islamkritikk er i sin essens et forsvar for kvinnerettigheter, for menneskerettighetene, for likeverd, for toleranse og sekularitet mot det rasistiske islam. Det er ikke islamkritikken som er farlig, det er viljen til å bruke vold, viljen til å legge demokratiet dødt og satse på drap og terror fremfor dialog. Viljen ABB hadde til å totalt fjerne seg fra menneskerettighetene, selv om han hevder å kjempe for de. Seriøse islamkritikere avviser vold. Vi står opp for menneskerettighetene og demokratiet, UANSETT. Spisser man prinsipper om menneskets negative rettigheter, så styrker man prinsippet ennå mer(hvis mulig), man ender ikke plutselig i en voldsforherligende ide.

  Forøvrig er vi nokså uenige om hva brorparten av islamkritikere driver med. Det er mange bra folk der ute og islamkritikere holder langt høyere standard på sine resonnementer enn venstresiden, det er mye mer takhøyde hos oss, vi har gjennomsnittlig voldsomt mye mer kunnskap om islam enn venstresiden og jeg har enormt mye mer respekt for de som er villige til å ofre sitt gode navn og rykte enn de som vet de burde stilt opp, men som gjemmer seg til det blir trygt og skylder på småting. Vi islamkritikere har utfordringer å ta tak i, vi lærer mens veien blir til. Det er en nokså kjip situasjon for oss å måtte kjempe på to fronter samtidig. Islamister foran oss og deler av venstresiden i ryggen. Jeg avviser at de er forrædere, men det er nokså spesielt å se at halve landet ditt har misforstått situasjonen såpass kraftig at de assisterer vår felles fiende, politisk islam, mot oss andre nordmenn. Pga manglende kunnskap støtter de det rasistiske islam.

 8. arild sier:

  Hei, Sindre!
  jeg syns du kom rimelig bra fra seansen, tommelen opp for at du deltok!
  Jeg tenkte å gi deg grunnkilden for påstanden om at labour skal ha bedrevet stemmekvegs-import.
  dette kommer fra en syltynn FORTOLKNING av Andrew Neather’s artikkel 23.oktober 2009, «Don’t listen to the whingers», publisert i london Evening Standard:
  http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23760073-dont-listen-to-the-whingers—london-needs-immigrants.do
  Andrew Neather var i 2000 speech writer for Barbara Roche, som var immigrasjonsministeren som fikk igjennom den radikale endringen i Storbritannia, gjennom et lurespill av dimensjoner, og som Neather påpeker i artikkelen.
  Det er IKKE belegg å si at Labour drev med velgerimport; derimot skriver Neather om enkelte av de bakenforliggende motivasjonene:

  «Eventually published in January 2001, the innocuously labelled «RDS Occasional Paper no. 67», «Migration: an economic and social analysis» focused heavily on the labour market case.

  But the earlier drafts I saw also included a driving political purpose: that mass immigration was the way that the Government was going to make the UK truly multicultural.

  I remember coming away from some discussions with the clear sense that the policy was intended – even if this wasn’t its main purpose – to rub the Right’s nose in diversity and render their arguments out of date. That seemed to me to be a manoeuvre too far.»

  • Anne sier:

   Hei
   Håper det er ok med en liten kommentar fra meg og. England er virkelig et land i deep shit. Det er verre der enn i Frankrike.
   Det er påfallende hvor lite politiet griper inn i åpenbare lovbrudd i det offentlige rom som blir begått av muslimer. Hvorfor og hvordan er det mulig?
   Jeg har pga familiære årsaker reist en del i England, Frankrike har vært bosted i mange år. Jeg følger med på franske nyheter og blogger.
   Men som sagt, i England er det krise.
   Selvsagt finnes det anstendige individer blant muslimene også, men i flokk blir dette borte.
   At engelske myndigheter har villet dette betyr virkelig at man kan snakke om en skandale av dimensjoner og om forræderi.
   For klasseforskjellene er enorme og de fattige hvite får mindre av velferdspengene pga innvanrerne som spiser av den samme kaka. I tillegg er den lavere middelklassen blitt utarmet. Som i USA blir de rike rikere, og middelklassen krymper. Det samme vil skje her.
   Spørsmålet mitt er:
   Hvorfor skal Norge klare å reformere muslimene når ingen andre har klart det?
   Dessverre er det også slik at selv når en muslim er velutdannet betyr ikke det at han legger fra seg sin muslimske kultur og identitet.
   En liten historie i så måte:
   En norsk venninne som bor i Paris har vært gift med en velutdannet marrokaner i 15 år. 2 barn, jente og gutt. Hun vil skilles, men skal fortsette å bo i Paris. Han blir en ren tyrann og den muslimske mannens æresbegreper trer ut i full blomst. Det er pinefullt å observere.

   • minarki sier:

    Jeg synes Sverige er det beste eksempelet på hvor langt politisk korrekthet kan gå. Selv om de ligger på verdenstoppen i antall voldtekter(anslått 50 000 – 60 000 hvert år), så endevender man ikke problemet. Man skyver det under teppet og snakker ikke om at dette har kommet som følge av innvandring fra islamske land. http://www.document.no/2010/08/sverige_pa_toppen_av_voldtekts/

    Grovt sett: Med 4,5 millioner jenter som lever i snitt 80 år fødes det 56250 jenter hvert år. Det anslåtte antallet må være for høyt ellers hadde cirka 100% av svenske jenter blitt voldtatt eller mange jenter flere ganger. Med 5000 anmeldte voldtekter hvert år, så blir uansettt MINIMUM 10% av alle svenske jenter voldtatt. Og det er totalt uten mørketall. La oss anta at 20-30% av svenske jenter blir voldtatt og likevel stemmer svenske kvinner på røde innvandringsvennlige politikere? Det sier noe om galskapen i politisk korrekthet.

    I England slapp fire jenter som forsøkte å myrde en engelsk jente unna med betinget fengsel, fordi de var muslimer: http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/skambanket-rhea-slipper-fengsel-fordi-de-ikke-er-vant-til-sprit-3654745.html#.TuCrVBq0wA8.twitter

    Moderate muslimer er et lite mindretall i hele verden og moderate mindretall når ikke opp mot mennesker som er villig til å bruke vold. Selv det lille mindretallet av nazister i Tyskland tok over hele landet. Her snakker vi om en ideologi med mye fastere sosial kontroll enn nazismen og ikke bare et feilbarlig menneske som overhode, men en gud.

    Jeg vil ikke snakke om forræderi, fordi man faktisk da må ha solgt seg til ondskapen og så vondt sliter jeg med å tenke om noen, selv om vi har mange eksempler fra både SV og NS noen tiår tilbake og antagelig mange fra Ap, navn som snart kommer fram. Sosialister vil nå gjerne offentliggjøre lister over NS-folk, BRA! Men vi snakker selvsagt om hyklere som ikke vil avsløre sine egne medsosialister som solgte seg til KGB eller Stasi. Fordi sosialisme fullstendig mangler prinsipper, så vil argumentasjonen variere fra sak til sak ettersom hva noen mener tjener sosialismen best.

    Vi vil ikke klare å reformere islam, muslimene vil ikke klare å reformere islam – den er ikke reformerbar. Den er av et helt annet kaliber enn feks kristendommen.

    Dette med islam og utdannelse går igjen flere steder. 3. og 4. generasjon går tilbake til grunntekstene og blir mer ekstreme. Det er høye andeler islamister på universiteter. Årsak:

    Vi må huske på at islam i muslimers øyne ikke er ekstremt, det er tvertimot perfekt. Hvis det står at slaveri og voldtekt er bra, ja så er det helt naturlig for en muslim at det er bra. Ikke fordi muslimene ikke selv har bedre moral, men fordi de velger å følge den islamske etikken, som er rasisme mot alle ikke-muslimer. Når Muhammed tar slaver og voldtar, så gjør han det med et høyere mål for øyet: Spredning av islam. Hensikten helliger midlet. Jeg vil anta at de færreste muslimske menn har mage til å voldta(selv om de er overrepresentert 8:1 mot nordmenn), men de som gjør det har Allahs, Muhammeds, grunntekstenes og de islamske rettslærdes fulle velsignelse. Islam har sin egen moral og sin egen etikk – den er basert på rasisme. Alle de snille muslimene som velger å ikke voldta benytter seg av vers som er av lavere verdi enn de vers som anbefaler denne typen krigsstrategi. De gjør altså ikke det de burde. For de som ikke har studert islam, så høres det jeg sier nå ut som galskap. Det er altså fordi man ikke har kunnskaper om islams grunntekster. Man må ikke forveksle islam med muslimologi – altså en eller annen privat ide som millioner av muslimer lager seg – en ide som IKKE er basert på islam.

   • arild sier:

    Bare hyggelig med tilbakemelding, Anne!
    Og ja, det ER alvorlige problemer med den voldsforherligelse og trussels/æreskultur som muslimer blir oppfostret innenfor og bringer med seg, og den forblindelse PK-eliten lever under er kulturelt suicidal og sterkt fordømmelsesverdig, selvom det ikke kan kalles forræderi i teknisk forstand.
    De har innbilt seg, at på grunn av Hitler, så er europeisk kultur det verste som noensinne har eksistert, og at den derfor automatisk vil forbedres ved tilførsel fra en hvilken som helst annen kultur..

 9. «Heldigvis har noen på venstresiden også gått imot denne absurde ideen.»
  Det er et fåtall som har brukt retorikk som kan tolkes den veien du her sikter til. Istedet prøver du å få det til at det er hva folk flest på venstresiden mener. Det er en subjektiv fremstilling av virkeligheten. Eller propaganda som kanskje enkelte vil kalle det.

  «Din parallell»
  Min parallell omhandlet hvor meningsløs din bruk av Lippestad var.

  I siste avsnitt gjør du samme tankefeilen som du påstår at «venstresiden» driver med. «Dere» har sett lyset.
  «Hvorfor ser ikke venstresiden det vi islamkritikere ser? For oss er det overtydelig at politisk islam utgjør en større trussel enn nazismen noensinne gjorde. Det er ikke engang et bittelite spørsmålstegn ved ideen vår. Vi VET at valget står mellom å stoppe politisk islam eller underkastelse/død. Hva er det venstresiden ser?»
  Og her er vel hvorfor det er få andre enn dine meningsfeller som orker å ta opp hansken til debatt. Du VET svaret. Resten av oppgaven er bare å finne kilder som passer ditt syn.

  Mitt inntrykk er at de som ønsker å debattere med deg møter samme kommunikasjon som man ville fått ved å påstå til en kristen at Gud ikke eksisterer, eller at Allah ikke eksisterer til en muslim. Du preker og er ikke interessert i å lytte. Eller med andre ord: Slik «dere» oppfatter venstresiden.

 10. minarki sier:

  Takk, Arild. Jeg får kikke litt mer på det.

  Bacondadler
  “Heldigvis har noen på venstresiden også gått imot denne absurde ideen.”

  «Det er et fåtall som har brukt retorikk som kan tolkes den veien du her sikter til. Istedet prøver du å få det til at det er hva folk flest på venstresiden mener. Det er en subjektiv fremstilling av virkeligheten. Eller propaganda som kanskje enkelte vil kalle det.»

  Et fåtall på venstresiden som har sagt at islamkritikere bærer ansvaret for ABBs handlinger? Som sier at individet ABB og bare han er ansvarlig for sine handlinger? Kanskje du kan finne noen på venstresiden som IKKE har sagt dette? Jeg har jo nevnt en.

  Venstresidens ideologi(det må bli litt grovere generalisering og overforenkling her) er basert på ideen om at samfunnet er ansvarlig. Samfunnet skaper de kriminelle, individer er ikke ansvarlig for sine handlinger. Individet har plikt til å ofre seg for fellesskapet. Samfunnet passer på oss og skulle vi gjøre noe dumt, så kommer samfunnet for å hjelpe oss, holde oss ute av fengselet.

  Denne kollektivistiske/sosialistiske tanken står i skarp kontrast til de liberales ide om at det er individet som er ansvarlig for sine egne handlinger og som må bære konsekvensene av sine frie valg.

  Venstrevridde diskuterte jo helt åpenlyst om ikke Arne Tumyr og hans like skulle fratas ytringsfriheten. Omtrent alle avisledere, alle innlegg fra nær og fjern påla et ansvar for ABBs handlinger på hans islamkritiske meningsfeller. Det følger logisk av den grunnleggende tankefeilen i den kollektivistiske tro at samfunnet skaper forbryteren. Islamkritikere(ABBs samfunn?) skapte ABB – vi er dermed angivelig alle ansvarlige. Brått har venstresiden begynt å snakke om ytringsansvar – et ord jeg aldri har hørt før. Ansvar for lovlige ytringer? Hva slags ansvar? Juridisk? Moralsk? Flere absurde ideer fra venstresiden.

  Som individ har jeg et personlig ansvar – dvs at jeg må bære konsekvensene av alle mine handlinger og ytringer. Ytrer jeg meg innenfor loven, så vil mine ytringer medføre evt reaksjoner fra andre – vi snakker her om et rent deskriptivt ansvar. Friske mennesker er alltid ansvarlige for sine egne handlinger. Noe mer vås lar vi ikke venstresiden vri ut av dette.

  Jeg gjentar påstanden min: Heldigvis har noen på venstresiden også gått imot denne absurde ideen.

  Når det gjelder hva vi har sett av lys og hva dere har sett av lys, så er det jo akkurat dette vi strides om. Dere avviser lyset, vi påstår å ha sett det. Vi skjønner ikke hvordan dere kan unngå å få med dere det som skjer over hele den vestlige verden, dere aner ikke hva vi snakker om.

  «Du VET svaret. Resten av oppgaven er bare å finne kilder som passer ditt syn.»

  Jeg baserer synet på de islamske grunntekstene, som jeg HAR lest og som jeg IKKE tolker.

  Jeg baserer det på islamsk terror sine 17 500 terrorhandlinger med dødelig utfall siden 11.09.2001.

  Jeg baserer det på det enorme omfanget av manglende integrering av denne ene gruppen mennesker(de som underkaster seg islam)

  Jeg baserer det på tusenvis av timer med å lese artikler fra hele verden om emnet.

  Jeg baserer det på situasjonen i de 57 islamske land med manglende menneskerettigheter, kvinneundertrykkelse, massedrap på hundretusenvis, kanskje millioner av ikke-muslimer i Sudan.

  Jeg baserer det på islams drap av 270 millioner mennesker siden Muhammed.

  Jeg baserer det på den enorme motstanden som vokser i hele den vestlige verden.(Du tenker kanskje at 50% av den vestlige verden over natta ble rasister).

  Og en hel haug andre ting.

  Årsak og virkning gjør at jeg ikke kan konkludere med annet enn at den totalitære og fascistiske ideen islam ER ansvarlig for denne volden og det er derfor jeg er islamkritiker.

  «Mitt inntrykk er at de som ønsker å debattere med deg møter samme kommunikasjon som man ville fått ved å påstå til en kristen at Gud ikke eksisterer, eller at Allah ikke eksisterer til en muslim. Du preker og er ikke interessert i å lytte. Eller med andre ord: Slik “dere” oppfatter venstresiden.»

  Jeg kunne tatt deg i skole og lært deg forskjell på overtro og ideer basert på empirisk bevis, men som jeg skrev i artikkelen kommer jeg ikke til å kommentere påstander og ideer som jeg ikke finner interessante. Hvis jeg ikke svarer videre på ideene dine, så er det antagelig fordi jeg har besvart slikt vås tusen ganger før og er lei av det. Min tilnærming er at jeg kan ta feil – det fremkommer i dokumentaren og det har skjedd mange ganger før. Uten forskerens tilnærming ville jeg hatt samme dogmatiske tilnærming som de jeg kritiserer.

  Ja, jeg VET at islam er farlig, jeg bare aner ikke hvorfor så mange mennesker ikke ser det. Før 2. VK var nesten den samme gjengen enige om ikke å provosere nazismen – de så heller ikke dengang hva de ikke ser nå. Media, politikere, akademikere, eliten og kirken sto mot folket, som så helt tydelig hva som var iferd med å skje. Jeg oversatte en blogg om dejavu fra nazismen en tid tilbake:

  https://minarki.wordpress.com/2011/10/21/islam-deja-vu-fra-nazismen/

  Mvh Sindre

  • Anne sier:

   Hei igjen sindre!..Bare en liten parentes, du snakker nesten som en buddhist! Det liker jeg.:-)
   Jeg har klart å ødelegge voluminnstillingene på min pc. Helt umulig å få tilbake, derfor får jeg ikke høre programmet med deg. Og det jeg er interessert i å få vite er hvorfor du meldte deg ut av SIAN? Det fikk jeg ikke med meg, fikk en telefon. Jeg er medlem og vil fortsette med det. Tror det er viktig at så mange som mulig er med i en organsisasjon
   som har fokus på Islams sanne ansikt!

   • minarki sier:

    Fortsett som medlem og inviter andre med. SIAN må modereres, men er en viktig organisasjon, men for lite prinsipiell. Jeg forsøker å være prinsipiell, altså følge menneskerettighetene. Jeg kunne ha fortsatt – det var takhøyde for sånne moderate islamkritikere som meg i SIAN, problemet er bare at jeg får skylda for hva andre, mindre moderate folk enn meg skriver og sier. Det gidder jeg ikke. Jeg har skrevet noen millioner ord og vil heller forsvare det enn å skulle forsvare ideer jeg selv avviser.

    Arne Tumyr er en bra mann og må tåle mye dritt, men jeg opplever at SIAN pga hans avvisning av religionsfriheten og dermed deler av menneskerettighetene ødelegger for seg selv. Vi kan ikke ha prinsipper som bare gjelder av og til – da er det ikke prinsipper. Muslimer har akkurat like mye rett til religionsfrihet som alle andre, uansett om alle hadde blitt enige om at det var djevelen selv som skrev Koranen, Sira og Hadith(det er ikke langt unna – skriftene var inspirert av Muhammed). Ethvert menneske skal få tro på akkurat hva det ønsker, såfremt det ikke forsøker å handle i tråd med ideene sine på områder som bryter med menneskerettighetene. Denne prinsipielle tilnærmingen kjempet jeg for sentralt i SIAN og burde jeg kanskje forsøkt å fortsette å kjempe for, men jeg orket altså ikke. Islamister foran, deler av venstresiden i ryggen(ikke på en positiv måte) og useriøse islamkritikere her og der? Det ble for mye. Jeg flagget ut.

    Jeg håper SIAN modereres av en ny generasjon og vokser inn i et nytt politisk parti. Det vil ta mange tiår før vi har bekjempet islam. Hvis SIAN ikke modereres, så vil de aldri få noe suksess som instrument mot islam. Det morsomme er at flere antagelig ser på meg som en forræder mot saken, fordi jeg ikke går langt nok. Men jeg er ingen hauk, jeg er nok bare en due:)

 11. Anne sier:

  Hei! Takk for svar, du er good!! jeg forstår deg på det at du nå er sliten og lei av å overforklare til alle både de foran og bak 🙂 Skjønner det, du skriver jo så bra, så innmari bra og så MYE!!!
  Vel, ja, menneskerettighetene. Inkludert i disse er den såkalte religionsfriheten. Og det må aksepteres. Altså overtro skal ha særrettigheter i samfunnet. Tung å svelge…
  Takk for info om din utgåelse fra SIAN…

 12. minarki sier:

  «Vel, ja, menneskerettighetene. Inkludert i disse er den såkalte religionsfriheten. Og det må aksepteres. Altså overtro skal ha særrettigheter i samfunnet.»

  Ingen særrettigheter – bare retten til å tro på det flygende spaghettimonsteret i skyene eller liknende uten å bli forfulgt. Staten skal egentlig ikke bry seg med hva folk tror på og den skal IHVERTFALL IKKE betale folk penger for å dyrke overtroen sin:)

  S

  • Anne sier:

   Hei igjen. Er hjemme idag..influensatider.
   Jeg er helt enig i de 4 linjene dine. Men, Staten betaler veldig mye for at folk skal få holde på med sin overtro. For eksempel har prestene i den norske kirke svært, svært gode betingelser. De får fet lønn for å jobbe med dette på heltid. Pluss mange andre goder.
   Og alle andre trossamfunn får vel ganske klekkelig for hvert medlem, er det ikke sånn?
   Jeg får allergi når jeg tenker på det…

 13. minarki sier:

  Alle får penger av staten for å dyrke vrangforestillingene sine, såfremt de er oppegående nok til å registrere et trossamfunn og følge reglene for tildeling av statlige og kommunale midler. Om regler for hvem som kontrollerer trossamfunnet er totalt udemokratiske spiller ingen rolle, så lenge man HAR regler for hvem som skal styre, «valg» o.l. Her stikker staten en pistol mot hodet ditt, raner deg og deler pengene ut til folk med vrangforestillinger. Nokså betegnende for hva politikere egentlig driver med:) Det kalles sosialdemokrati. Jeg bruker det mer objektive ordet flertallstyranni, som er et logisk navn på et system der flertallet bruker vold mot mindretallet for å få de til å underkaste seg det flertallet til enhver tid mener er riktig. Vold forstått som at politiet kommer hjem til deg med køller eller pistoler hvis du skulle finne på å motsette deg ran, reguleringer eller diskriminering/privilegier til andre. Så sleper de deg ut av hjemmet ditt,kaster deg i fengsel og tar alt du måtte eie i pant så de kan få tak i ranspengene sine.

  Systemet med å kaste penger etter vrangforestillinger skiller seg ikke prinsipielt fra å kaste penger etter alt mulig annet rart som politikere kaster penger etter for å få mer makt, så de kan skattlegge enda hardere, lage reguleringer så ennå færre skal slippe unna og kaste bort ennå mer penger. Det er helt herlig å ha frigjort seg fra dette absurde systemet – stå over det forståelsesmessig og kikke ned på galskapen. Jeg blir fortsatt ranet, men jeg bare ler av ranerne og alle som stemmer på dem(voldsromantikere) og koser meg med å skrive om dem alle sammen.

  Det aller festligste er at svært mange skiller skarpt mellom den sosialdemokratiske tvangen og kulturell eller religiøs tvang. Sosialdemokrati er angivelig bra, fordi man har gode intensjoner for hva man skal gjøre med ransutbyttet. Kulturell og religiøs tvang er angivelig dårlig fordi sosialdemokratene er uenige i at intensjonen med å seksuelt mishandle småjenter, syrevaske vanskelige koner eller piske og drepe ugifte elskende er særlig bra. Så feil de kan ta. Er det ikke et mye høyere mål å tvinge folk til å redde seg fra helvete og komme til gud enn å skulle hindre de dyktige og løfte opp de evneveike? Ja, men det ene er jo overtro, mens sosialdemokratiet er sannhet? Yeah right – sosialdemokrati er en religion god som noen. Dogmer, yppersteprester, et paradis og oss lekfolk:)

  Dette forklarer hvorfor mange sosialdemokrater holder seg langt unna prinsipper. Med politikk basert på prinsipper måtte politikerne ha forklart hvorfor man måtte bryte med noen av dem. Politikere er avhengige av frie tøyler hvis de skal få tilfredsstilt behovet sitt for makt, sex, berømmelse og godt betalte jobber. Derfor HATER politikere prinsipper. Det begrenser dem. Oss driter de i:) Ikke tro at en eneste politiker vil deg vel. Anta at de er kjeltringer alle sammen. Om de ikke var det når de begynte, så blir de det alle sammen etterhvert. Makt korrumperer og folk som aktivt søker makt burde ALDRI få det.

  Det neste trinn i den politiske evolusjonen er et samfunn der statens eneste oppgave er å beskytte individet fra andre grupper eller andre individer. Utover det skal staten ikke kaste penger etter vrangforestillinger eller annet den måtte ønske i øyeblikket.

  Ha en fin tirsdag:)

  Mvh Sindre

  • Anne sier:

   Hei igjen!
   Oij, jeg ble matt..men det er positivt ment!
   Ja, de fleste»påstandene» dine, er jeg enig i.
   (Nå må du passe deg så du ikke får en «groupi»)
   Jeg kommenterer avsnitt 2.
   ..frigjøre seg følelsesmessig og ha gjennomskuet galskapen og bakmennene…

   Dette traff meg spesielt.
   Jeg ler også og rister på hodet,men samtidig kan jeg bli virkelig forbanna også. Det siste nå var nyheten om at vi siste året har betalt 500millioner for mye for strømmen vår. Noe er kanskje inntekter til kommunene, men mye, veldig mye havner lommene på tradere, styreledere osv. Uansett, de er alle ransmenn!
   Hvordan «protesterer» jeg siden min sterke side ikke er skriving…Jo, jeg har ikke fjernsyn, det er jo ikke populært hos 16 åringen, men jeg mener jeg kan tillate meg dette. Der har vel du motforestillinger???
   Jeg hater, hater virkelig det som kalles «kjendiseri».
   Hater Dagbladet som har den frekkheten å kalle seg en avis!
   Journalister som gjør seg til for å bli invitert til Stortinget og koseprate i kantina der rekesmørbrødene fremdeles koster 12 kr.
   Forrakter politikere som har lurt lettlurte velgere til å gi disse politikere makt, mye makt.
   Nei, jeg forventer ikke noe fra disse. Har også noen historier å fortelle der.
   I tillegg gjør jeg vel det motsatte av hva politikere ønsker vi skal gjøre.
   Veldig bra, Sindre.
   Å være politiker idag har ingenting med å ville noe annet enn å mele sin egen kake/lønn/pensjon osv.
   Forbrukersamfunnet er en farse.
   En farse om at vi er slike individualister=frie!
   Vi er så frie at vi klarer ikke å tenke en eneste egen tanke uten å ha lest den et annet sted først.
   Lobotomerte sitter dagens homosapiens med fjernkontrollen sin. Uansett hvor han befinner seg. Stue, kjøkken, soverom og do.
   Invasjonen, eller the massive braincontrol, er effektiv aktiv mens de utvalgte koser seg med zappedingsen sin. Skrev jeg en gang..

   Og derfor Sindre skal gubben og jeg forhåpentligvis bygge et hus om et par år der vi IKKE skal være tilknyttet det offentlige strømnett, kloakk osv.
   Alt faller på om denne egenrådige økobonden vil selge oss et stykke jord.
   For vi og er virkelig lei galskapen.

   • minarki sier:

    Takk for tillitserklæringene, Anne. Jeg skal ha en pause og kommer til å stenge bloggen for kommentarer, fremfor å fjerne den helt. Den er her mest for min skyld, så jeg kan blåse ut litt:)

    Det er små forskjeller mellom de etablerte partiene på Stortinget. Bortsett fra det islamkritiske FrP, som desverre ikke er særlig systemkritiske(de sparket ut sine liberale i 1994), så er samtlige andre etablerte politiske partier samkjørt i den selvmordsstrategi vi følger akkurat nå i forhold til islam, i forhold til individets frihet og i forhold til økonomi. Ønsker man å straffe disse politikerne for de siste tiårs katastrofale avgjørelser, så kan man stemme på Det Liberale Folkeparti som er islamkritiske, men særdeles systemkritiske og som vil ha absolutte rettigheter for individet. FrP er det eneste store alternativet. Ønsker man strak kurs, så kan man stemme SV, Sp, Ap, KrF, V eller Høyre. Deilig med enkle valg:) Selvmord eller å leve videre.

    I disse dager har vi sitteplass på første rad til et islamsk takeover på Elfenbenskysten. Islamistene dreper seg vei til makten, slik de har gjort 57 ganger tidligere i de 57 OIC-statene. Hvis ikke et flertall i et land klarer å identifisere islam som hovedfienden, så klarer de åpenbart ikke å samle nok motstand til enten å splittes i nye muslimske og ikke-muslimske enheter eller å beholde makten via majoritet, helt til islam pga demografi kommer i majoritet. Etter at islamofascismen først har fått makten i en stat, så har staten aldri senere klart å unnslippe åket. Ingen stater der den islamske kreften har tatt over har klart å finne en strategi for å komme vekk fra islam. Islam er i så måte en særdeles farlig krefttype. Vi skal fremover få høre mange absurde forklaringsmodeller for hvorfor det er helt riktig at Elfenbenskysten blir islamisert. Sosialdemokrater over hele verden er skjønt enige om at hvis djevelen og vennene hans er i flertall, ja så er det deres normative moralske rett å herske etter sine ideer. Flertallstyranniet er sosialdemokratiets nye gud – et flertall står ikke moralsk ansvarlig overfor noen. Et flertall har i egenskap av å være i flertall absolutt rett i alle spørsmål. Noen objektive rettigheter for individet eksisterer ikke. At vi har hatt det så godt som vi har hatt det i Norge og den vestlige verden skyldes de få tiår med eventyrlig vekst. Når vi nå skal inn i økonomisk vanskelige tider samtidig med at islam har meldt sin ankomst i et moralsk forvirret vesten, så får vi se hvor ille det kan bli når individet ikke har absolutte rettigheter slått fast i en uforanderlig grunnlov.

    Anne, du protesterer ved å stemme på det eneste reelle alternativet til de flertallselskende selvmordspolitikerne. Hvis du har tid, så kan du sette deg inn i forskjellen på individets negative rettigheter som kontrast til flertallets «rettigheter» mot minoriteten og forklare det videre. Denne grunnleggende splittelsen mellom individualisme og kollektivisme kommer tydelig til syne i konflikten mellom individets rett til å leve og nazismens, kommunismens, fascismens og islamismens rett til å drepe individet. Sosialdemokrati er en lightversjon av de fire nevnte og er ingen garantist mot vold. Om det er makten hos et voldelig mindretall(de fire store) eller makten hos et voldelig flertall(et sosialdemokrati) som dreper deg spiller antagelig ingen rolle for deg. Det er dette konflikten mellom individualisme og kollektivisme koker ned til. Dette er essensen: Tre mennesker på en øde øy. Har flertallet normativt moralsk rett til å gjøre hva de vil med sistemann? Ja/kollektivisme eller nei/individualisme. Noen tredje vei finnes ikke.

    Lykke til med planene om å leve litt utenfor statens og kommunens klamme grep. I økonomisk dårlige tider vil det offentlige stramme inn med ennå fler reguleringer og ekstreme skattetiltak for å opprettholde illusjonen av at vi trenger denne staten. Det er antagelig en god strategi å leve litt på siden. Tenk hytte, så slipper dere mange reguleringer og mye skatt:)

    Takk for praten og ha en god jul:)

    Mvh Sindre

Legg igjen en kommentar til Sindre (@Bacondadler) Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s